CENTRUM WSPARCIA I TERAPII OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN W KLUCZACHAktualny stan techniczny obiektu wraz z  dokumentacją zdjęciową


DARCZYŃCY

26.03.2019

Jesteście ciekawi co dzieje się na budowie?  Zapraszamy do naszej galerii.

Prace budowlane są mocno zawansowane. Kończymy wykonywać wewnętrzne tynki cementowo-wapienne, ścianki działowo-gipsowe, sufity podwieszane. Na strychu  wykonywane są kominy, wymieniane jest również pokrycie dachowe. Trwają kompleksowe prace w zakresie instalacji elektrycznych, wodno- kanalizacyjnych, grzewczych. Jesteśmy w trakcie wykonywania szybów windowych, pochylni zewnętrznych, schodów zewnętrznych, izolacji zewnętrznych pionowych ścian w piwnicy.


6.02.2019

GALERIA


17.01.2019


RUSZYŁY PRACE BUDOWLANE

Rozpoczynamy przebudowę, remont  byłego Zespołu Szkół w Kluczach wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji dydaktycznej na funkcje placówki pobytu dla osób niepełnosprawnych. Prace budowlane rozpoczęły się 21.12.2018 roku. Praca idzie w bardzo dobrym tempie, zdjęcia można zobaczyć w naszej galerii.


ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ PROJEKTU

Rozpoczęliśmy realizację projektu „Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach”. W procedurach konkursowych uzyskaliśmy na ten cel  dofinansowanie w wysokości 75 % planowanej inwestycji  tj. 4 660 759,50 zł z RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, oś priorytetowa 11: Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej, działanie 11.02: Odnowa obszarów wiejskich oraz w wysokości 20 % tj.  1 240 869, 21 zł z PFRON w ramach obszaru E „Programu wyrównywania różnic między regionami III.” Przedmiotem zadania będzie stworzenie Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu planuje utworzyć Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin w Kluczach. Placówka powstanie w budynku po byłym Zespole Szkół w Kluczach, który został użyczony stowarzyszeniu przez Gminę Klucze  na okres 20 lat. Zaprojektowano przebudowę przedmiotowego obiektu wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na cele placówki pobytu dla osób niepełnosprawnych. Program funkcjonalno-przestrzenny zlokalizowany zostanie na 3 kondygnacjach.

PSONI Koło w Wolbromiu w ramach budowy kompleksowego systemu wsparcia nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną otrzymało dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 4 660 000 zł dofinansowanie z PFRON w kwocie 1 240 000 zł na utworzenie Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin. Realizowane tam będą m.in. profesjonalne i nowoczesne świadczenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach dwóch projektów tj. „Droga do samodzielności” oraz „Placówka Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży – Otwarte Drzwi”. Na realizację w/w wsparcia uzyskano dofinansowanie ponad 4,5 mln złotych na okres 3 lat.

Projekt „Droga do samodzielności” będzie miał na celu wzrost integracji oraz aktywności zawodowej i społecznej  osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wsparcie ich najbliższego otoczenia. Realizacja celu odbywać się będzie poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia dla ww. osób. Projekt przewiduje szeroki katalog form pomocy dobieranych indywidualnie w  zależności od potrzeb BO. Beneficjantami będą pełnoletnie osoby niepełnosprawne intelektualnie z terenu powiatów: olkuskiego, miechowskiego, chrzanowskiego i krakowskiego.

Główne rodzaje wsparcia:
- identyfikacja indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestnika,
- poradnictwo psychologiczne,
- wsparcie motywacyjne, psychologiczne,
- trening kompetencji i umiejętności społecznych,
- poradnictwo zawodowe,
- szkolenia/kursy prowadzące do uzyskania, uzupełnienia kwalifikacji/kompetencji,
- staże,
- usługi pośrednika pracy,
- praca trenera zatrudnienia wspieranego - wsparcie o charakterze terapeutycznym
– fizjoterapia i rehabilitacja jako elementy niezbędne do osiągnięcia integracji społeczno-zawodowej.

Ważnym elementem integracji społecznej będzie realizacja wparcia w ramach mieszkań chronionych wspomaganych.

Projekt Placówka Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży „Otwarte Drzwi” będzie miał na celu umożliwienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie  niezależnego życia w środowisku lokalnym, zapewnienie usług zapobiegających odizolowaniu tych osób od społeczności lokalnej, zagwarantowanie stymulacji ich wszechstronnego rozwoju,  a także wdrażanie do prawidłowego pełnienia ról społecznych,  stworzenie rodzicom możliwości zwiększenia swoich umiejętności wychowawczych. Realizacja celu odbywać się będzie poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia dla tych rodzin poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie, w której brak placówki dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną (Klucze). Beneficjentami projektu będą osoby z niepełnosprawnością intelektualną dzieci i młodzież w wieku od 2,5 do 18 r. życia  zamieszkałe na terenie powiatu olkuskiego. Placówka będzie funkcjonowała w sposób adekwatny do potrzeb dzieci  i ich rodzin (od pon.-pt. w godz. 14.00-20.00 oraz soboty w godz. 9.00-15.00). Również w okresie wakacji/ferii.

Wsparcie dla rodziny w formie placówki wsparcia dziennego odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Planujemy utworzyć placówki w 2 formach:
1) opiekuńczej,
2) specjalistycznej – głównie ze względu na charakter potencjalnych BO tego projektu tj. dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną.

W formie opiekuńczej placówka zapewni:
- opiekę i wychowanie,
- pomoc w nauce,
- organizację czasu wolnego,
- rozwój zainteresowań.

W placówce w formie specjalistycznej będą realizowane zajęcia o charakterze terapeutycznym, kompensacyjnym, psychokorekcyjnym i psychoprofilaktycznym:
- indywidualne terapie z psychologiem, fizjoterapeutą oraz logopedą,
- sesje w Sali Doświadczania Świata,
- sesje w sali do haloterapii,
- grupowe zajęcia z zakresu muzykoterapii.

  
PROSIMY O POMOC

Utworzenie Centrum jest inwestycją o wielkiej wadze społecznej. Pozwoli  poszerzyć w regionie system wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich rodzin. Regionalny system wsparcia będzie realizowany w partnerstwie z instytucjami państwowymi, jak i samorządowymi (MCP, UM, PFRON, samorząd lokalny). Współpraca ta będzie spoiwem w pracy na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Z uwagi na wzrost  w ostatnim czasie cen w budownictwie potrzebujemy jeszcze kwotę 590 000 zł na całkowite zamknięcie inwestycji.
Również Państwo możecie skorzystać z niepowtarzalnej okazji i włączyć się w tą niecodzienną inicjatywę. Gorąco liczymy na Państwa wsparcie w zdobyciu brakujących funduszy Każda pomoc, każda wpłacona złotówka  jest dla nas cenna. Wierzymy że udzielone przez Państwa wsparcie finansowe umożliwi zrealizowanie zamierzonej inicjatywy i będzie wkładem w rozwój i przyszłość naszych niepełnosprawnych podopiecznych.

Pokładając nadzieję na Państwa przychylną reakcję na nasz apel, podajemy nr konta, na które można dokonywać wpłaty:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu, ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom

ING Bank Śląski S.A. 29 1050 1445 1000 0023 3976 0288

z dopiskiem: Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin