JESTEŚMY NA FACEBOOKU - POLUB NASZE PROFILE I BĄDŹ NA BIEŻĄCO!!!
PSONI KOŁO W WOLBROMIU OREW WOLBROM WTZ LGOTA WOLBROMSKA CWiTONiiR KLUCZE

ARCHIWUM


OFERTY PRACY

8.06.2020


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu poszukuje:

PSYCHOLOGA do Placówki Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży „Otwarte Drzwi”

Miejsce pracy:
Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach

Wymagania:
Wykształcenie wyższe, prawo wykonywania zawodu, udokumentowane doświadczenie w pracy z ON

Opis stanowiska pracy:

-prowadzenie terapii z osobami z niepełnosprawnością intelektualną – terapia indywidualna, wsparcie rodzin

- przeprowadzenie diagnozy (Indywidualny Plan Wsparcia)

-planowanie procesu terapeutycznego

-dokumentacja udzielonego wsparcia

-współpraca z innymi członkami zespołu projektowego w celu zapewnienia beneficjentom skutecznego, kompleksowego wsparcia

 Oferujemy:

- zatrudnienie na umowę o pracę (część etatu)

- elastyczne godziny pracy

Zainteresowane osoby spełniające wymagania mogą przesłać CV i List Motywacyjny na adres: m.piwowar@psoni-wolbrom.pl


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu poszukuje:

WYCHOWAWCY do Placówki Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży „Otwarte Drzwi”

Miejsce pracy:
Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach

1. Do naboru może przystąpić kandydat który:
Posiada wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 5 – letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

2. Nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu ograniczona ani zawieszona.

3. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.

4. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Opis stanowiska pracy:

1. Praca z dziećmi oparta o indywidualny plan wsparcia opracowany z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, potencjału, predyspozycji i potrzeb beneficjentów.

2. Sprawowanie opieki nad podopiecznymi podczas ich pobytu w placówce oraz podczas zajęć zorganizowanych poza placówką – ponoszenie odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo.

3. Organizowanie zajęć tematycznych.

4. Obserwacja zachowania i wyłapywanie indywidualnych uzdolnień i wspomaganie ich rozwoju.

5. Nauka samoobsługi podopiecznych i wdrażanie do maksymalnie największej samodzielności.

6. Uczestnictwo w imprezach zewnętrznych, integracja ze społecznością lokalną.

7. Udział w zespołach interdyscyplinarnych.

8. Współpraca z rodziną – informowanie o postępach i trudnościach, doskonalenie kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów prawnych, włączanie rodziny w życie placówki.

Oferujemy:

- zatrudnienie na umowę o pracę (część etatu)

- elastyczne godziny pracy

Zainteresowane osoby spełniające wymagania mogą przesłać CV i List Motywacyjny na adres: m.piwowar@psoni-wolbrom.pl


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu poszukuje:

ANIMATORA do Placówki Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży „Otwarte Drzwi”

Miejsce pracy:
Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach

Wymagania:
Wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, lub dowolne studia wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

Opis stanowiska pracy:

1. Praca z dziećmi oparta o indywidualny plan wsparcia opracowany z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, potencjału, predyspozycji i potrzeb beneficjentów.

2. Zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży – ponoszenie odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo podczas zajęć na terenie placówki oraz podczas zajęć plenerowych, imprez kulturalnych, zajęć rekreacyjnych i sportowych.

3. Obserwacja zachowania i wyłapywanie indywidualnych uzdolnień i wspomaganie ich rozwoju.

4. Nauka samoobsługi podopiecznych i wdrażanie do maksymalnie największej samodzielności.

5. Uczestnictwo w imprezach zewnętrznych, integracja ze społecznością lokalną.

6. Udział w zespołach interdyscyplinarnych.

 Oferujemy:

- zatrudnienie na umowę o pracę (część etatu)

- elastyczne godziny pracy

Zainteresowane osoby spełniające wymagania mogą przesłać CV i List Motywacyjny na adres: m.piwowar@psoni-wolbrom.pl


  

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu poszukuje:

PSYCHOLOGA do projektu „DROGA DO SAMODZIELNOŚCI”

Miejsce pracy:
Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach

Wymagania:
Wykształcenie wyższe, prawo wykonywania zawodu, udokumentowane doświadczenie w pracy z ON

Opis stanowiska pracy:

-prowadzenie terapii z osobami z niepełnosprawnością intelektualną – terapia indywidualna, wsparcie rodzin

-samodzielne przeprowadzenie diagnozy (Indywidualny Plan Wsparcia)

-planowanie procesu terapeutycznego

-dokumentacja udzielonego wsparcia

-współpraca z innymi członkami zespołu projektowego w celu zapewnienia beneficjentom skutecznego, kompleksowego wsparcia

 Oferujemy:

- zatrudnienie na umowę o pracę (część etatu)

- elastyczne godziny pracy

Zainteresowane osoby spełniające wymagania mogą przesłać CV i List Motywacyjny na adres: m.piwowar@psoni-wolbrom.pl