ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU NA CZTERY MIESZKANA CHRONIONE W MIEJSCOWOŚCI KLUCZE

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu w dniu 12.07.2019 r. podpisało umowę z Gminą Kluczę na realizację zadania publicznego pod tytułem “Adaptacja części budynku na cztery mieszkania chronione w miejscowości Klucze”. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach rozwoju sieci mieszkań chronionych w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin “Za życiem”. Efektem realizacji dotowanej inwestycji będzie utworzenie i uruchomienie 4 mieszkań chronionych dla łącznie 12 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz osób niewidomych. Ponadto PSONI Koło w Wolbromiu 17.07.2019r. zawarło umowę z Województwem Małopolskim na dofinansowanie robot budowlanych w mieszkaniach chronionych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa.

Całkowity koszt zadania publicznego: 490 770, 00 zł

Dofinansowanie zadania publicznego ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach rozwoju sieci mieszkań w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin “Za życiem”: 343 412, 00 zł

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego: 147 176,60 zł