CENTRUM WSPARCIA I TERAPII OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN W KLUCZACH

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu realizuje projekt „Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni Rerionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalego.

Dofinansowanie i wartość projektu (aneks do umowy z dnia 19.08.2019r.) :

Całkowita wartość projektu: 6568 159,00 zł

Dofinansowanie RPO WM : 4 656 896,15 zł, w tym:

– współfinansowanie z UE 4 035 976,66 zł

– współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 620 919,49 zł

Wkład własny refundowany ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, obszar E: 1241 838,97 zł ( aneks do umowy z dn. 23.07.2019 r.)

Przedmiotem zadania jest stworzenie Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach. Placówka będzie mieścić się w istniejącym budynku po Zespole Szkół w Kluczach. Centrum będzie miało na celu zapewnienie wielospecjalistycznej opieki dla osób niepełnosprawnych lub wykazujących dysfunkcje w rozwoju psychoruchowym i społecznym. Zaplanowano przebudowę przedmiotowego obiektu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele placówki pobytu dla osób niepełnosprawnych. Program funkcjonalno-przestrzenny zlokalizowany został na 3 kondygnacjach: piwnice, parter, piętro. Dojście z zewnątrz budynku na dodatkowym poziomie, w celu pokonania ww. poziomów zaprojektowano dwa dźwigi osobowe obsługujące wszystkie kondygnacje. W celu umożliwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano przebudowę głównego wejścia oraz podniesienie poziomu tarasu wejściowego, przebudowę schodów wejściowych i budowę pochylni. Przebudowane zostanie również wejście od strony ogrodu, gdzie zaplanowano podniesienie poziomu terenu, pochylnie terenowe oraz schody. Na parterze będzie mieściła się część gabinetowa, administracyjna, pracownie terapeutyczne, sale wielofunkcyjne, zaplecze higieniczno-sanitarne i techniczne. Na piętrze będą znajdowały się sale terapeutyczne. W piwnicach będzie znajdowało się zaplecze gastronomiczne, a także sale terapeutyczne oraz zaplecze higieniczno-sanitarne, socjalne i techniczne. Wykonane zostanie zagospodarowanie ternu – dojścia, dojazdy, place manewrowe, miejsca postojowe. Powierzchnia zabudowy: 1 261 m2, powierzchnia utwardzona 2 719,92 m2, powierzchnia biologiczna 731,69 m2.

Planowane zakończenie realizacji projektu: 30.11.2019 r.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu zakończyło realizację projektu „Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni Regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Komisja odbiorowa podpisała w dniu 27.02.2020 r. protokół odbioru końcowego p.n. „Przebudowa i modernizacja budynku z przeznaczeniem na działalność Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach” – umowa na roboty budowlane nr 70/2018 z dnia 19.12.2018 r.