DROGA DO SAMODZIELNOŚCI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu w dniu 29.11.2017 r. (aneks do umowy 29.01.2019 r.) podpisało z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie umowę na realizację projektu “Droga do samodzielności” w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskie na lata 2014-2020. Działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.2 aktywna integracja- projekty konkursowe. Typ projektu A- kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

Całkowita wartość projektu: 2 436 410, 42 zł

Dofinansowanie przyznane w wysokości 2 314 510,42 zł, w tym:

– współfinansowanie z UE 2 070 948,85 zł

– współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 243 561, 57 zł

Wkład własny refundowany ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, obszar E: 121 900 zł

Termin realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.08.2022 r.

Projekt „Droga do samodzielności” ma na celu wzrost integracji oraz aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wsparcie ich najbliższego otoczenia. Realizacja celu odbywać się będzie poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia dla ww. osób. Projekt przewiduje szeroki katalog form pomocy dobieranych indywidualnie w zależności od potrzeb BO. Beneficjantami będą pełnoletnie osoby niepełnosprawne intelektualnie z terenu powiatów: olkuskiego, miechowskiego, chrzanowskiego i krakowskiego.

Główne rodzaje wsparcia:
– identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestników
– wsparcie psychologiczne i integracja społeczna
– poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
– szkolenia/kursy prowadzące do uzyskania, uzupełnienia kwalifikacji/kompetencji,
– staże,
– wsparcie integracji – wsparcie terapeutyczne i mieszkania wspomagane.