Od 01.04.2021 r.  do 31.03.2022 r.

rozpoczął się I okres  realizacji projektu

TERAPIA ZAJĘCIOWA W DZIENNYM CENTRUM AKTYWNOŚCI

PSONI Koło w Wolbromiu podpisało z PFRON w Krakowie umowę nr ZZ/000341/06/D  której przedmiotem jest zlecenie przez PFRON realizacji projektu dotyczącego celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego zadanie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek wykonywanego w terminie od dnia 01.04.2021r. do dnia 31.03.2024r. Projekt pn.:„Terapia zajęciowa w Dziennym Centrum Aktywności ” dofinansowany jest ze środków PFRON w wysokości 433 840,00 zł w ramach konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”.

Uczestnikami projektu są  osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznymi głębokim ze sprzężeniami, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydanym na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zadaniem są objęte osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego  i śląskiego.

W ramach rozpoczętego I okresu realizacji projektu Zespół Specjalistów opracował Indywidualne Plany Działania, ukierunkowane na osiągnięcie przez osobę niepełnosprawną intelektualnie możliwie najwyższego dla siebie poziomu usamodzielnienia się we wszystkich sferach rozwoju. Indywidualne Plany Działania zostały opracowane dla każdego beneficjenta projektu tj. 16 uczestników.

Ze względu na specyfikę niepełnosprawności intelektualnej ze sprzężeniem oraz indywidualne predyspozycje beneficjenci zostali  podzieleni na 2 grupy. beneficjencji będą mieć udzielane następujące formy wsparcia:

  • od 01.04.- 31.07.2021 - grupowe zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze (forma wsparcia „Terapia przez sztukę- szansą na rozwój”) – 2/3 x w tyg. - indywidualne zabiegi z zakresu rewalidacji ruchowej ( forma wsparcia „Rewalidacja ruchowa jako środek terapeutyczny”) 1 x w tyg. - indywidualne zabiegi z zakresu: "Wspomaganie rewalidacji poprzez zastosowanie masażu "
  • od 01.09.2021 -31.03.2024 grupowe zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze „Polisensoryczna stymulacja szansą kompensacji deficytów” odbywać się będą 5x w tyg. -indywidualne zabiegi z zakresu: masażu ( forma wsparcia „Wykorzystanie masażu do pobudzania centralnego i obwodowego układu nerwowego”) – 1 x w tyg. - indywidualne zabiegi z zakresu: fizjoterapii „Kinezyterapia-rehabilitacja poprzez ruch” W okresie od 01.04.- 31.07.2021 zajęcia będą mieć charakter popołudniowy,
  • W okresie od 01.04.- 31.07.2021 zajęcia będą mieć charakter popołudniowy, natomiast od 01.09.2021 -31.03.2024 dzienny.
  • Beneficjenci podczas zajęć będą rozwijali i podtrzymywali umiejętności niezbędne do należytego funkcjonowania w codziennym życiu i w społeczeństwie. Realizacja projektu przyczyni się do wspomagania rozwoju psychoruchowego, społecznego, emocjonalnego, poprawy sprawności ruchowej.

 

 

Od 01.04.2018 r.  do 31.03.2021 r.

rozpoczął się okres realizacji projektu
TERAPIA POPRZEZ TWÓRCZOŚĆ  DZIENNYM CENTRUM AKTYWNOŚCI

PSONI Koło w Wolbromiu podpisało z PFRON w Krakowie umowę nr ZZ/000341/06/D  której przedmiotem jest zlecenie przez PFRON realizacji projektu dotyczącego celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego zadanie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek wykonywanego w terminie od dnia 01.04.2021r. do dnia 31.03.2024r. Projekt pn.:„Terapia zajęciowa w Dziennym Centrum Aktywności ” dofinansowany jest ze środków PFRON w wysokości 433 840,00 zł w ramach konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”.

  • Liczba uczestników DCA została zwiększona z 15 do 36. Są to dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami, z powiatu olkuskiego, miechowskiego, krakowskiego i zawierciańskiego.
  • W ramach wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i podnoszenia jakości ich życia beneficjenci będą objęci  kompleksowym wsparciem, na które składają się: grupowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (terapia pedagogiczna) i indywidualne zabiegi z zakresu fizjoterapii, masażu i rewalidacji ruchowej. Powyższe formy wsparcia będą świadczone przez 5 dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-18.00 przez 11 miesięcy w roku (z wyłączeniem sierpnia).
  • Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON to 1 393 000 zł, przy czym wartość udzielonego dofinansowania w I okresie realizacji tj. od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. wynosi 443 520 zł.

Od 01.01.2016 r.  do 31.03.2018 r.

rozpoczął się okres realizacji projektu
TERAPIA POPRZEZ ZMYSŁY W DZIENNYM CENTRUM AKTYWNOŚCI

W dniu 28 grudnia 2015 roku PSOUU Koło w Wolbromiu podpisało z PFRON w Krakowie Umowę nr ZZO/000131/06/D, której przedmiotem jest zlecenie przez PFRON realizacji projektu dotyczącego celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego zadanie – prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą: TERAPIA POPRZEZ ZMYSŁY W DZIENNYM CENTRUM AKTYWNOŚCI w terminie od 01.01.2016 r.  do 31.03.2018 r. Całkowity koszt projektu wynosi 202 346,64 zł, z czego dotacja PFRON - 192 150,00 zł.

Dzięki uzyskaniu dofinansowania z PFRON zajęcia w DCA będą się odbywać codziennie w godz. 15:00 – 18:00, a wsparciem objęto 14 uczestników.

Od 01.04.2017 r. w  projekcie bierze udział 15 beneficjentów z powiatu olkuskiego, miechowskiego, zawierciańskiego.

Wszelkie działania skierowane  do osób niepełnosprawnych biorących udział w zadaniu obejmują:

  • terapie pedagogiczną – grupowe zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze w ramach formy wsparcia „Wykorzystanie w terapii pedagogicznej stymulacji wielozmysłowej w celu wywołania zaplanowanych wrażeń i uczuć”,
  • indywidualne zabiegi z zakresu masażu w ramach formy wsparcia „Zastosowanie masażu jako środka terapeutycznego”,
  • indywidualne zabiegi z zakresu fizjoterapii w ramach formy wsparcia „Wykorzystanie ruchu jako środka terapeutycznego – kinezyterapia”.

POWOŁANIE DO ISTNIENIA DZIENNEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI

W dniu 9 marca 2015 roku na mocy Uchwały nr 7/15 Zarząd Koła PSOUU w Wolbromiu powołał do istnienia Dzienne Centrum Aktywności w Wolbromiu – niepubliczną, specjalistyczną placówkę przeznaczoną dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym, w tym także z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które to osoby nie znajdują pomocy w placówkach istniejących lub pomoc ta nie jest wystarczająca.

DCA funkcjonuje w budynku przy ul. Skalskiej 22 w Wolbromiu.

Organizację placówki oraz jej cele określa Regulamin Dziennego Centrum Aktywności w Wolbromiu.

Poprzez prowadzenie m.in. fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej, terapii zajęciowej i socjoterapii czy też zajęć opiekuńczo – integracyjnych realizowane są cele placówki, tj. wspomaganie rozwoju psychoruchowego, poprawa sprawności ruchowej i psychoruchowej, rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań, a także poprawa funkcjonowania intelektualnego i społecznego, w tym wzrost samodzielności podopiecznych.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rodzin osób z niepełnosprawnościami na istnienie takiej placówki, będziemy również wspierać te rodziny w radzeniu sobie ze stresem i trudną sytuacją życiową oraz ułatwiać zrozumienie i zaspokajanie potrzeb ich niepełnosprawnych dzieci.