“NIC DWA RAZY SIĘ NIE ZDARZY”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Wolbromiu

od 09.12.2016 r. do 13.05.2017 r.

rozpoczyna realizację projektu

„Nic dwa razy się nie zdarzy”

– zadanie skierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Zadanie jest finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach

I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Całkowity koszt zadania wynosi 58 434,00 zł i jest w całości pokrywany ze środków budżetu Województwa Małopolskiego.

W dniu 24 listopada 2016 r. PSONI Koło w Wolbromiu podpisało z Województwem Małopolskim umowę nr 1/2186/PS/3087/16, której przedmiotem jest realizacja zadania publicznego pn.: „Nic dwa razy się nie zdarzy” – zadanie skierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Zadanie polega na cyklu rehabilitacyjnych wyjazdów dzieci niepełnosprawnych z powiatu olkuskiego i ich rodziców. Głównym celem jest usprawnianie sfery poznawczej dzieci i młodzieży oraz zapobieganie wykluczeniom i innym negatywnym zjawiskom społecznym. Projekt przyczyni się do zwiększenia aktywności dzieci z niepełnosprawnością w różnych sferach życia oraz wpłynie na zwiększenie samodzielności i poczucia przynależności do społeczeństwa.

W ramach zadania, na przestrzeni 6 miesięcy będzie zorganizowany cykl trzydniowych wyjazdów rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi w malownicze rejony Małopolski oraz cyklicznych zajęć z dziećmi na terenie OREW. Podczas wyjazdów i spotkań będą się odbywać szkolenia warsztatowe z zakresu radzenia sobie w sytuacjach trudnych w wychowywaniu dziecka niepełnosprawnego, prowadzone przez psychologa oraz szkolenie pierwszej pomocy, prowadzone przez ratownika medycznego. Planowane są warsztaty ogólnorozwojowe dla dzieci, prowadzone przez terapeutów zajęciowych z zakresu metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, muzykoterapii, warsztatów plastycznych oraz zajęcia na basenach wg koncepcji Halliwick.