Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest organizacją pozarządową, niedochodową, samopomocową i pożytku publicznego. Reprezentuje interesy i działa na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich rodzin i opiekunów prawnych.

Koło w Wolbromiu - działa w kierunku integracji osób niepełnosprawnych z miejscową społecznością oraz pomaga w rozwiązywaniu problemów rodziców dzieci niepełnosprawnych. W tym celu z dużym wsparciem samorządu lokalnego utworzono placówki, wypełniając największą lukę w potrzebach osób niepełnosprawnych z naszego terenu:

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy - działający od stycznia 2002 roku, spełniający zadania z zakresu wczesnej interwencji, edukacji, rewalidacji, rehabilitacji dzieci w wieku 3-25 lat, a także z zakresu opieki zdrowotnej świadczonej w zakładzie leczniczym funkcjonującym w strukturze OREW od 1.01.2007 r. W celu stymulowania dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami organizowane są również zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju.

Warsztat Terapii Zajęciowej - działający od grudnia 2002 roku, spełniający zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Dzienne Centrum Aktywności – powołane do istnienia 9 marca 2015 r. Niepubliczna, specjalistyczna placówka przeznaczona dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, w tym także z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które to osoby nie znajdują pomocy w placówkach istniejących lub pomoc ta nie jest wystarczająca.

Platforma Self-adwokatów – rozpoczęła działalność w marcu 2015 r. Skupia osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które przy odpowiednim wsparciu będą zdobywać coraz większą samodzielność i zdolność do występowania we własnym imieniu oraz reprezentowania swoich własnych spraw.

Zespół Rehabilitacyjno – Terapeutyczny - powołany przez Zarząd Koła w dniu 13 kwietnia 2017 r. Uchwałą nr 16/17. Placówka przeznaczona dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym także z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które to osoby potrzebują wsparcia w zakresie rehabilitacji ruchowej, rehabilitacji psychologicznej, terapii komunikacji, rehabilitacji funkcjonalnej i społecznej.

Zespół Specjalistów Wczesnej Interwencji – projekt realizowany od 2018 roku, przeznaczony dla dzieci z niepełnosprawnością w wieku 0-7 lat oraz ich rodziców, a także kobiet w ciąży do 35 roku życia spodziewających się narodzin dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością.

Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin – działające od 2020 roku, spełniające zadania w ramach wielospecjalistycznego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami lub wykazujących dysfunkcje w rozwoju psychoruchowym i społecznym, a także opieki wytchnieniowej. Część budynku została zaadaptowana na mieszkania chronione.

Placówka Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży „Otwarte Drzwi” – działająca od 2020 roku, przeznaczona dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną, w której zapewnione jest wielospecjalistyczne wsparcie w rozwoju psychoruchowym i społecznym oraz wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczach - działający od 2023 r. jest placówką pobytu dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Obecnie (na dzień 02.01.2024) Koło liczy 102 członków.

Deklaracja członkowska