„Zespół specjalistów Wczesnej Interwencji (ZSWI) w interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością" w ramach 9. Osi priorytetowej region spójny społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Działanie 9.2 usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie 9.2.1 usługi społeczne i zdrowotne w regionie.
Celem projektu jest:

1. Utworzenie wielospecjalistycznego zespołu wczesnej interwencji na terenie 3 powiatów woj. małopolskiego (olkuskiego, miechowskiego, krakowskiego) oraz objęcie wsparciem 135 uczestników projektu, w tym 60 dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością do 7 r. ż. oraz 60 rodziców dzieci zakwalifikowanych do projektu a także 15 kobiet w ciąży do 35 r. ż. spodziewających się narodzin dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością.

2. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości wielospecjalistycznej opieki zdrowotnej dla rodzin z dzieckiem z zaburzonym rozwojem, a także zmniejszenie nierówności w dostępie do usług zdrowotnych i badań prenatalnych dla kobiet w ciąży.

Program składa się z dwóch spójnych ze sobą modułów ukierunkowanych na wczesne wykrywanie i niwelowanie niedoborów oraz dysfunkcji u dzieci powodujących niepełnosprawność, tj.:

1. Moduł I "Badania prenatalne",
2. Moduł II "Wczesna interwencja".
3. Wsparcie dla rodzin.

Moduł I "Badania prenatalne"

Kobieta, w ciąży przed 35 rokiem życia, nie spełniająca przesłanek kwalifikujących do badania prenatalnego finansowanego w ramach programu NFZ, będzie mogła wykonać nieinwazyjne badania prenatalne (badanie przesiewowe) po wstępnej kwalifikacji konsultanta w ramach poradnictwa prenatalnego. W przypadku identyfikacji, w ramach przesiewowych badań prenatalnych, ryzyka wystąpienia wady rozwojowej płodu, kobieta jest kierowana do dalszej diagnostyki w ramach inwazyjnych badań prenatalnych (badań rozstrzygających).

Moduł II "Wczesna interwencja"

Dzieci, w wieku od 0 do 7 lat, zagrożone niepełnosprawnością ze względu na występujące niedobory i zaburzenia prawidłowego rozwoju oraz ze zidentyfikowaną niepełnosprawnością zostaną poddane zaplanowanym działaniom rehabilitacyjno-terapeutycznym oraz psychologiczno-pedagogicznym mającym na celu zahamowanie i zniwelowanie skutków nieprawidłowego rozwoju. Działania te będą prowadzone przez wielospecjalistyczny zespół wczesnej interwencji. W ramach działań zespołu zostanie zapewnione wsparcie psychologiczne rodzinie dziecka. Ponadto podczas wizyt domowych przeprowadzone zostaną instruktarze ćwiczeń dla rodziców, umożliwiające włączenie ich w proces rehabilitacyjny dziecka.

Kryteria włączenia uczestników do Programu:

Moduł I "Badania prenatalne" - uprawnione są wszystkie kobiety ciężarne spełniające następujące kryteria:

 • mieszkają na terenie województwa małopolskiego - powiat olkuski, miechowski, krakowski,
 • nie ukończyły 35 roku życia i nie spełniają kryteriów kwalifikacji do programu badań prenatalnych finansowanych z NFZ,
 • wiek ciążowy nie przekracza 14 tygodnia ciąży.

Moduł II "Wczesna interwencja":

 • wiek dziecka 0-7 lat,
 • dziecko musi mieszkać na terenie województwa małopolskiego - powiat olkuski, miechowski, krakowski,
 • dziecko niepełnosprawne lub zagrożone niepełnosprawnością 0-3 lat, w tym:
  • dzieci urodzone przedwcześnie,
  • dzieci z obciążonym wywiadem okołoporodowym,
  • dzieci z zaburzeniem rozwoju ruchowego,
  • dzieci z zaburzeniem w zakresie narządu wzroku,
  • dzieci z zaburzonym rozwojem narządu słuchu i mowy,
  • dzieci z zaburzonym rozwojem funkcji poznawczych,
  • dzieci z zaburzeniem pobierania pokarmu,
  • dzieci z zaburzeniami sprzężonymi ruchowo -zmysłowo-intelektualnymi,
 • dziecko niepełnosprawne lub zagrożone niepełnosprawnością 4-7 lat - niepełnosprawność ruchowa, intelektualna, sensoryczna, sprzężona, a także z zaburzonym funkcjonowaniem (zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej, zaburzenia SI),
 • pisemna zgoda rodziców/opiekunów dziecka na udział dziecka w programie,
 • złożenie przez rodzica/opiekuna dziecka pisemnego oświadczenia, że dziecko w chwili przystąpienia do Programu nie jest objęte żadnym innym programem terapeutyczno-rehabilitacyjnym.

Czas trwania projektu: wrzesień 2018 - sierpień 2021.

//psoni-wolbrom.pl/wp-content/uploads/2021/04/ulotka01.png//psoni-wolbrom.pl/wp-content/uploads/2021/04/ulotka02.png