Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC) - to wszelkie strategie umożliwiające osobom ze złożonymi trudnościami komunikacyjnymi przekazywanie i odbieranie komunikatów. AAC to systemy oparte na znakach i gestach oraz pomocach umożliwiających porozumiewanie się - od prostych tablic papierowych, po książki komunikacyjne i urządzenia wykorzystujące technologię komputerową.

U osób z niepełnosprawnością intelektualną proces komunikowania się werbalnego jest bardzo często zaburzony. W takich przypadkach poszukujemy alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się służących budowaniu więzi komunikacyjnych, dających szansę na kontakt z drugim człowiekiem, na rozpoczęcie efektywniejszej edukacji, a także zwiększenie samodzielności. Systemy AAC pozwalają podtrzymać intencję komunikacyjną, poczuć się bezpiecznym, umożliwiają wyrażanie swoich życzeń, zainteresowań oraz potrzeb. Każdy człowiek chce wiedzieć, co będzie się z nim działo, zakomunikować coś, dokonać wyboru, oddziaływać na otoczenie. Brak zdolności komentowania otoczenia, budowania wspólnego pola uwagi z drugim człowiekiem oraz niemożność zadawania pytań są dla dziecka bardzo frustrujące i dramatyczne w skutkach dla jego całościowego rozwoju.  Ponadto, ważna jest motywacja naszego wychowanka, a samodzielność w działaniu i porozumiewaniu się to podstawa do nauczania AAC.

Doświadczenia pokazują, że AAC:

 • wspiera rozumienie mowy, ułatwia pojmowanie znaczenia słów, a także całych struktur zdaniowych,
 • wspiera rozwój mowy werbalnej,
 • rozwija poznawczo,
 • obniża poziom frustracji i poprawia zachowanie,
 • uczy bycia aktywnym i niezależnym,
 • pozwala na uczestnictwo w życiu społecznym, ułatwia pełnienie ról społecznych,
 • daje kontrolę nad tym, co będzie się działo z dzieckiem i rozwija odpowiedzialność za podjęte decyzje.

AAC nie powstrzyma rozwoju lub używania naturalnej mowy- może natomiast wpłynąć na lepszy rozwój mowy, ponieważ jest częścią „totalnego” systemu komunikacji.

W zależności od możliwości i potrzeb poszczególnych dzieci w naszym ośrodku korzystamy z następujących systemów komunikacji alternatywnej i wspomagającej :

 • systemy symboli jednoznacznych  (znaki przestrzenno-dotykowe),
 • systemy gestów (naturalnych, Makaton),
 • systemy graficzne (fotografie,  symbole PCS, piktogramy),
 • systemy kombinowane.