PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY “OTWARTE DRZWI”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu podpisało z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie umowę na realizację projektu Placówka Wsparcia Dziennego dzieci I Młodzieży “Otwarte drzwi” w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskie na lata 2014-2020. Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie.

Całkowita wartość projektu: 2 390 827 zł

Dofinansowanie przyznane w wysokości 2 216 107,00 zł, w tym:

– współfinansowanie z UE 2 032 202,95 zł

– współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 183 904,05 zł

Wkład własny refundowany ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, obszar E: 174 720, 00 zł

Termin realizacji projektu: 01.12.2019 r. – 30.11.2022 r.

Projekt Placówka Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży „Otwarte Drzwi” będzie miał na celu umożliwienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie niezależnego życia w środowisku lokalnym, zapewnienie usług zapobiegających odizolowaniu tych osób od społeczności lokalnej, zagwarantowanie stymulacji ich wszechstronnego rozwoju, a także wdrażanie do prawidłowego pełnienia ról społecznych, stworzenie rodzicom możliwości zwiększenia swoich umiejętności wychowawczych. Realizacja celu odbywać się będzie poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia dla tych rodzin poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie, w której brak placówki dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną (Klucze). Beneficjentami projektu będą osoby z niepełnosprawnością intelektualną dzieci i młodzież w wieku od 2,5 do 18 r. życia zamieszkałe na terenie powiatu olkuskiego. Placówka będzie funkcjonowała w sposób adekwatny do potrzeb dzieci i ich rodzin (od pon.-pt. w godz. 14.00-20.00 oraz soboty w godz. 9.00-15.00). Również w okresie wakacji/ferii.

Wsparcie dla rodziny w formie placówki wsparcia dziennego odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Planujemy utworzyć placówki w 2 formach:

1) opiekuńczej,

2) specjalistycznej – głównie ze względu na charakter potencjalnych BO tego projektu tj. dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną.

W formie opiekuńczej placówka zapewni:

– opiekę i wychowanie,

– pomoc w nauce,

– organizację czasu wolnego,

– rozwój zainteresowań.

W placówce w formie specjalistycznej będą realizowane zajęcia o charakterze terapeutycznym, kompensacyjnym, psychokorekcyjnym i psychoprofilaktycznym:

– indywidualne terapie z psychologiem, fizjoterapeutą oraz logopedą,

– sesje w Sali Doświadczania Świata,

– sesje w sali do haloterapii,

– grupowe zajęcia z zakresu muzykoterapii.