PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY “OTWARTE DRZWI”

Logo Fundusze Europejskie Program RegionalnyLogo Rzeczpospolita PolskaLogo MałopolskiLogo Europejskiego Funduszu SpołecznegoLogo PFRON

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu podpisało z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie umowę na realizację projektu Placówka Wsparcia Dziennego dzieci I Młodzieży “Otwarte drzwi” w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskie na lata 2014-2020. Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie.

Całkowita wartość projektu: 2 390 827 zł

Dofinansowanie przyznane w wysokości 2 216 107,00 zł, w tym:

– współfinansowanie z UE 2 032 202,95 zł

– współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 183 904,05 zł

Wkład własny refundowany ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, obszar E: 174 720, 00 zł

Termin realizacji projektu: 01.12.2019 r. – 30.11.2022 r.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu w Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach realizuje profesjonalne i nowoczesne świadczenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach dwóch projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży – Otwarte Drzwi”.
W ramach projektu oferujemy wsparcie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz w soboty w godz. 9.00-15.00. Wsparcie dla rodziny w formie placówki wsparcia dziennego odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka funkcjonuje w 2 formach:

1) opiekuńczej,
2) specjalistycznej

W formie opiekuńczej placówka zapewnia:
– opiekę i wychowanie,
– pomoc w nauce,
– organizację czasu wolnego,
– rozwój zainteresowań.

W placówce w formie specjalistycznej realizowane są zajęcia o charakterze terapeutycznym, kompensacyjnym, psychokorekcyjnym i psychoprofilaktycznym:

– indywidualne terapie z psychologiem, fizjoterapeutą oraz logopedą,
– sesje w Sali Doświadczania Świata,
– sesje w sali do haloterapii (grota solna),
– grupowe zajęcia z zakresu muzykoterapii.

Zajęcia są bezpłatne, zapewniamy dojazd oraz posiłki.
Zapraszamy do udziału w projekcie.