„NIC DWA RAZY SIĘ NIE ZDARZY”

od 30.06.2017 r. do 31.10.2017 r.
rozpoczyna realizację II etapu projektu
„Nic dwa razy się nie zdarzy”
– zadanie skierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin
Zadanie jest finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego (II etap).
Całkowity koszt zadania wynosi 23 654,00 zł i jest w całości pokrywany ze środków budżetu Województwa Małopolskiego.

W dniu 8 maja 2017 r. PSONI Koło w Wolbromiu podpisało z Województwem Małopolskim umowę nr I/637/PS/912/17, której przedmiotem jest realizacja zadania publicznego pn.: „Nic dwa razy się nie zdarzy” – zadanie skierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Zadanie polega na cyklu rehabilitacyjnych spotkań i wyjazdów dzieci niepełnosprawnych z powiatu olkuskiego i ich rodziców. Głównym celem jest usprawnianie sfery poznawczej dzieci i młodzieży oraz zapobieganie wykluczeniom i innym negatywnym zjawiskom społecznym. Projekt przyczyni się do zwiększenia aktywności dzieci z niepełnosprawnością w różnych sferach życia oraz wpłynie na zwiększenie samodzielności i poczucia przynależności do społeczeństwa.

Planuje się kontynuację projektu, polegającą na zorganizowaniu jednego trzydniowego wyjazdu rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi w malownicze rejony Małopolski oraz cyklicznych zajęć z dziećmi na terenie OREW. Podczas wyjazdu i spotkań będą się odbywać szkolenia warsztatowe z zakresu radzenia sobie w sytuacjach trudnych w wychowywaniu dziecka niepełnosprawnego, prowadzone przez psychologa oraz szkolenie pierwszej pomocy, prowadzone przez ratownika medycznego. Planowane są warsztaty ogólnorozwojowe dla dzieci, prowadzone przez terapeutów zajęciowych z zakresu metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, muzykoterapii, warsztatów plastycznych oraz zajęcia na basenie wg koncepcji Halliwick.