POSTĘPOWANIE 9/2022

Zapytanie ofertowe nr 9/2022 prowadzone w trybie konkurencyjności na usługę przywozu i odwozu osób niepełnosprawnych – uczestników projektu współfinansowanego przez PFRON pn. „Zwiększenie samodzielności i niezależności osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez udział w mieszkaniach treningowych”.

Rozeznanie TRANSPORT MT

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Załącznik nr 4 RODO

14.09.2022 r. Wynik postepowania nr 9/2022 z dnia 05.09.2022 w trybie zasady konkurencyjności:

Biorąc pod uwagę kryteria oceny ofert określone w zapytaniu ofertowym: Kryterium Cena – waga punktowa -100 % najkorzystniejsza oferta spełniająca wszystkie warunki zapytania ofertowego: PHU Kaleta Renata Kaleta os. W. Łokietka 21/23 32-340 Wolbrom (100 pkt. dot. projektu “Zwiększenie samodzielności i niezależności osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez udział w mieszkaniach treningowych”.