Logo projektu Pokonamy Bariery

PROWADZENIE REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – II ETAP REALIZACJI PROJEKTU

Od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r. rozpoczął się II okres realizacji projektu “Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych”

PSONI Koło w Wolbromiu podpisało z PFRON w Krakowie umowę nr ZZ/000354/06/D  której przedmiotem jest zlecenie przez PFRON realizacji projektu dotyczącego celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego zadanie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek wykonywanego w terminie od dnia 01.04.2021r. do dnia 31.03.2024r. Projekt pn.:„Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych” -II okres realizacji-dofinansowany jest ze środków PFRON w wysokości 373,400 zł w ramach konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”.

Uczestnicy projektu to dzieci i młodzież niepełnosprawna, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanym na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zadaniem są objęte osoby niepełnosprawne w wieku do 30 roku życia, zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego i śląskiego. Indywidualne Plany Działania zostały opracowane dla każdego beneficjenta projektu tj. 34 uczestników w wieku do 30 roku życia.

Ze względu na specyfikę niepełnosprawności intelektualnej ze sprzężeniem oraz indywidualne predyspozycje beneficjenci zostali podzieleni na 2 grupy.

– Pierwsza grupa obejmuje 10 osób z głębszą niepełnosprawnością ze sprzężeniem, które korzystają z indywidualnych zajęć bazujących na potencjalnych możliwościach i mocnych stronach uczestników w tym: zajęć indywidualnych w ramach terapii logopedycznej z uwzględnieniem komunikacji alternatywnej, terapii pedagogicznej, integracji sensorycznej oraz dogoterapii.

– Druga grupa to 24 osoby, które zostały objęte grupowymi zajęciami pedagogicznymi. Korzystanie z tej formy wsparcia pozwoli beneficjentom doskonalić umiejętności przydatne w codziennym życiu związane z samoobsługą, nawiązywaniem i budowaniem relacji interpersonalnych, radzeniem sobie w trudnych sytuacjach, rozwijaniem zainteresowań i pasji. Ponadto beneficjenci (24 osoby) uczestniczą  w indywidualnych zajęciach z usprawniania ruchowego w tym: kinezyterapia i masaż lub rewalidacja ruchowa.

Ogół wnioskowanych działań rehabilitacyjnoterapeutycznych ma na celu takie oddziaływanie na stan psychofizyczny beneficjentów ostatecznych, aby eliminować lub zminimalizować skutki ograniczeń, wynikających z niepełnosprawności, poszerzać możliwości rozwojowe, poprawiać samopoczucie, świadomość, chęć i aktywność w procesie usamodzielniania zarówno w czynnościach samoobsługowych oraz w życiu społecznym.

Harmonogram działań projektowych

Poniżej znajduje się galeria, w której pokazane jest jak uczestnicy pracowali w pierwszym okresie realizacji projektu.