PROWADZENIE REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OREW WOLBROM

Całkowity koszt projektu wynosi 210 876,00 zł. z czego dotacja PFRON – 199 912,00 zł.

PSONI Koło w Wolbromiu podpisało aneks do umowy wieloletniej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacje projektu pod nazwą: „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w OREW Wolbrom”. Drugi etap projektu zostanie dofinansowany ze środków PFRON w wysokości – 199 912,00 zł.

Z kolei Stowarzyszenie pokryje wymagany wkład własny w kwocie 10 964,00 zł. Projekt podobnie jak w poprzednim roku obejmować będzie wsparcie psychologiczne, terapię logopedyczną, terapię pedagogiczną, fizjoterapię, masaż, dogoterapię. Duży nacisk zostanie położony na wypracowanie sposobów i schematów działania, sprzyjających rozwojowi umiejętności komunikacyjnych dzieci oraz ich propagowanie wśród terapeutów i rodziców.

Przedsięwzięcie skierowane jest do grupy 30 podopiecznych OREW. Dotychczas na jego realizację wydano 212 110,00 zł. w tym ze środków PFRON kwotę 199 912,00 zł. oraz ze środków własnych kwotę 12 198,00 zł.

Projekt realizowany jest od 01.04. 2018 roku i zakończy się w dniu 31 marca 2021 roku.