PROWADZENIE REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OREW WOLBROM

W dniu 21 grudnia 2017 r. PSONI Koło w Wolbromiu podpisało z PFRON w Krakowie umowę nr ZZO/000223/06/D, której przedmiotem jest zlecenie przez PFRON realizacji projektu dotyczącego celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego zadanie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą: „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w OREW Wolbrom” wykonywanego w terminie od dnia 01.04.2018 r. do dnia 31.03.2021 r. Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON to 677 712,00 zł. Wartość udzielonego dofinansowania w I okresie realizacji od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. wynosi 199 912,00 zł. Uczestnicy projektu to dzieci i młodzież z terenu województwa małopolskiego i śląskiego posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (stopień umiarkowany lub znaczny), z niepełnosprawnością sprzężoną.

W ramach rozpoczętego I okresu realizacji projektu Zespół Specjalistów opracował Indywidualne Plany Działania, ukierunkowane na osiągnięcie przez osobę niepełnosprawną intelektualnie możliwie najwyższego dla siebie poziomu usamodzielnienia się we wszystkich sferach rozwoju. Indywidualne Plany Działania zostały opracowane dla każdego beneficjenta projektu tj. 30 uczestników w wieku do 25 roku życia.

Działania skierowane do osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie obejmują: nabycie, poprawę i podtrzymywanie umiejętności z zakresu kompetencji społecznych i życiowych niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. Realizacja projektu ma na celu włączenie beneficjentów czynnie w życie społeczne oraz podniesienie poczucia własnej wartości co pozwoli beneficjentom zaadoptować się do wymagań społecznych i rodzinnych jakie są im stawiane.

Odbywa się to poprzez następujące zajęcia:

– wsparcie psychologiczne,

– terapię logopedyczną,

– terapię pedagogiczną,

– fizjoterapię,

– masaż

– dogoterapię.

Duży nacisk zostanie położony na wypracowanie sposobów i schematów działania, sprzyjających rozwojowi umiejętności komunikacyjnych dzieci oraz ich propagowanie wśród terapeutów i rodziców.