„PROWADZENIE REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OREW WOLBROM”

W lipcu br. Stowarzyszenie podpisało wieloletnią umowę z PFRON-em na realizację projektu pod nazwą: „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w OREW Wolbrom”. Całkowity koszt realizacji zadania, w pierwszym z trzech okresów finansowania, wynosi 109 684,52 zł. z tego 102 850 zł. stanowią środki dofinansowane przez PFRON. Pozostała część kosztów stanowiąca wymagany wkład własny w wysokości 6 834,52 zł. pokryta została przez Stowarzyszenie w ramach środków pochodzących z mechanizmu 1% podatku dochodowego na rzecz opp. Adresatami projektu są dzieci i młodzież w wieku do lat 25 posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Projekt składa się z wielodyscyplinarnej terapii realizowanej w czterech modułach, obejmujących: terapię metodą EEG Biofeedback, terapię psychologiczną, zabiegi z masażu oraz zabiegi z kinezyterapii. Głównym celem terapii jest zwiększenie samodzielność beneficjentów projektu poprzez nabycie i wyuczenie indywidualnie określonych dla nich kompetencji i umiejętności. Powyższy cel realizowany jest w oparciu o „Indywidualny Plan Działania” obejmujący wielodyscyplinarną diagnozę oraz dobór odpowiednich metod pracy indywidualnie dla każdego z 30 beneficjentów projektu. Projekt ma charakter ciągły; z wyjątkiem przerw wakacyjnych i świątecznych terapia będzie realizowana od poniedziałku do piątku w okresie od 1 maja br. do 31 marca 2016 roku.