PROWADZENIE REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OREW WOLBROM

Całkowity koszt projektu wynosi 163 032,39 zł, z czego dotacja PFRON – 154 605,60 zł.

W dniu 28 grudnia 2015 r. PSOUU Koło w Wolbromiu podpisało z PFRON w Krakowie umowę nr ZZO/000128/06/D, której przedmiotem jest zlecenie przez PFRON realizacji projektu dotyczącego celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego zadanie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.

Głównym kryterium rekrutacji do projektu jest posiadanie przez beneficjenta orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (stopień umiarkowany lub znaczny), występująca u niego niepełnosprawność sprzężona oraz wiek beneficjenta – do 25 roku życia.

Ostatecznie, na podstawie powyższego kryterium do udziału w projekcie zakwalifikowano 30 osób z województwa małopolskiego i śląskiego.

Działania skierowane do osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie będą obejmowały nabycie, poprawę i podtrzymanie umiejętności z zakresu kompetencji społecznych i życiowych niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, a także pozwolą włączyć beneficjentów czynnie w życie społeczne. Podniesie to poczucie własnej wartości i pozwoli zaadoptować się do wymagań społecznych i rodzinnych jakie są im stawiane. Odbywać się to będzie poprzez: wsparcie psychologiczne, terapię logopedyczną, terapię pedagogiczną, fizjoterapię, masaż oraz dogoterapię.

Zajęcia będą się odbywały od poniedziałku do piątku przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem sierpnia oraz urlopowych przerw świątecznych i okolicznościowych.