PROWADZENIE REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OREW WOLBROM

W związku z obowiązującym stanem epidemii związanym z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 zarząd PSONI koło w Wolbromiu podjął decyzję o zawieszeniu zajęć w prowadzonych przez siebie placówkach i realizowanych projektach w tym od 13. 03.2020r. w projekcie PFRON pn. „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w OREW Wolbrom”.

Od 11 maja zostały uruchomione zajęcia w ramach trzech form wsparcia tj. terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna oraz wsparcie psychologiczne. Zajęcia realizowane były z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W związku ze stabilizowaniem się liczby zakażeń i zwiększaniem się liczby osób wyleczonych, podjęto decyzję o uruchamianiu od 1 czerwca zajęć w ramach projektu i umożliwieniu dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami korzystania z bezpośredniego wsparcia udzielanego przez specjalistów w ramach wszystkich sześciu form wsparcia.

Długa przerwa w realizacji tych zajęć powoduje regres osiągniętych dotąd postępów i jest niekorzystna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.

PSONI Koło w Wolbromiu podpisało aneks do umowy wieloletniej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacje projektu pod nazwą: „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w OREW Wolbrom”. Trzeci etap projektu zostanie dofinansowany ze środków PFRON w wysokości – 238 800,00 zł.

Z kolei Stowarzyszenie pokryje wymagany wkład własny w kwocie 12 700,00 zł. Projekt podobnie jak w poprzednim roku obejmuje: wsparcie psychologiczne, terapię logopedyczną, terapię pedagogiczną, fizjoterapię, masaż, dogoterapię.

Przedsięwzięcie skierowane jest do grupy 30 podopiecznych OREW. Dotychczas na jego realizację wydano 415 405,56 zł w tym ze środków PFRON kwotę 391 450,85 zł oraz ze środków własnych kwotę 23 954,71 zł.

Projekt realizowany jest od 01.04. 2018 roku i zakończy się w dniu 31 marca 2021 roku.