Logo projektu Pokonamy Bariery

PROWADZENIE REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Logo projektu Pokonamy Bariery

Od 01.04.2021 r.  do 31.03.2022 r.

rozpoczął się I okres  realizacji projektu

PROWADZENIE REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PSONI Koło w Wolbromiu podpisało z PFRON w Krakowie umowę nr ZZ/000354/06/D  której przedmiotem jest zlecenie przez PFRON realizacji projektu dotyczącego celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego zadanie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek wykonywanego w terminie od dnia 01.04.2021r. do dnia 31.03.2024r. Projekt pn.:„Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych” dofinansowany jest ze środków PFRON w wysokości 374 680,00 zł w ramach konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”.

Uczestnicy projektu to dzieci i młodzież niepełnosprawna, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanym na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zadaniem są objęte osoby niepełnosprawne w wieku do 30 roku życia, zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego i śląskiego.

W ramach rozpoczętego I okresu realizacji projektu Zespół Specjalistów opracował Indywidualne Plany Działania, ukierunkowane na osiągnięcie przez osobę niepełnosprawną intelektualnie możliwie najwyższego dla siebie poziomu usamodzielnienia się we wszystkich sferach rozwoju. Indywidualne Plany Działania zostały opracowane dla każdego beneficjenta projektu tj. 34 uczestników w wieku do 30 roku życia.

Ze względu na specyfikę niepełnosprawności intelektualnej ze sprzężeniem oraz indywidualne predyspozycje beneficjenci zostali  podzieleni na 2 grupy.

– Pierwsza grupa obejmuje 10 osób z głębszą niepełnosprawnością ze sprzężeniem, które korzystają z indywidualnych zajęć bazujących na potencjalnych możliwościach i mocnych stronach uczestników w tym: zajęć indywidualnych w ramach terapii logopedycznej z uwzględnieniem komunikacji alternatywnej, terapii pedagogicznej, integracji sensorycznej oraz dogoterapii. Beneficjenci poprawią swoją percepcję i komunikację z otoczeniem oraz będą nabywali nowe lub doskonalili już wyuczone umiejętności.

– Druga grupa to 24 osoby, które zostały objęte grupowymi zajęciami pedagogicznymi. Korzystanie z tej formy wsparcia pozwoli beneficjentom doskonalić umiejętności przydatne w codziennym życiu związane z samoobsługą, nawiązywaniem i budowaniem relacji interpersonalnych, radzeniem sobie w trudnych sytuacjach, rozwijaniem zainteresowań i pasji. Ponadto beneficjenci (24 osoby) uczestniczą  w indywidualnych zajęciach z usprawniania ruchowego w tym: kinezyterapia i masaż lub rewalidacja ruchowa, co dodatkowo wzmocni aktywność, poprawi sprawność i kondycję fizyczną oraz zdolności motoryczne, nastrój i samopoczucie.

Ogół wnioskowanych działań rehabilitacyjnoterapeutycznych ma na celu takie oddziaływanie na stan psychofizyczny beneficjentów ostatecznych, aby eliminować lub zminimalizować skutki ograniczeń, wynikających z niepełnosprawności, poszerzać możliwości rozwojowe, poprawiać samopoczucie, świadomość, chęć i aktywność w procesie usamodzielniania zarówno w czynnościach samoobsługowych oraz w życiu społecznym.

Harmonogram realizacji zadań zajęć