,,REHABILITACJA POPRZEZ ZASTOSOWANIE RÓŻNYCH FORM WSPARCIA W ZESPOLE REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNYM”

od 06.05.2019 r. do 31.03.2020 r.

I okres realizacji projektu

Dnia 8 maja 2019 r. PSONI Koło w Wolbromiu podpisało z krakowskim oddziałem PFRON umowę nr ZZO/000283/06/D, której przedmiotem jest zlecenie realizacji projektu dotyczącego kierunku pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego zadanie – prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą: ,,Rehabilitacja poprzez zastosowanie różnych form wsparcia w Zespole Rehabilitacyjno – Terapeutycznym” wykonywanego w terminie od 06.05.2019 r. do 31.03.2022 r.

Wartość udzielonego dofinansowania ze środków PFRON w I okresie realizacji od 6 maja 2019 r. do 31 marca 2020 r. wynosi 88 000,00 zł.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji poprzez organizację zajęć aktywizujących wiele sfer psychofizycznych. Dzięki realizowanym formom wsparcia (muzykoterapia, dogoterapia, choreoterapia) beneficjenci mają możliwość stymulowania rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i ruchowego.

Beneficjenci rekrutowani byli na podstawie posiadanej dokumentacji przez pracowników PSONI Koło w Wolbromiu. O zakwalifikowaniu się do projektu decydowały indywidualne predyspozycje beneficjentów, zgody rodziców/opiekunów prawnych oraz aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań – dotyczy dogoterapii.

Wsparciem zostało objętych 15 dorosłych osób niepełnosprawnych z powiatu olkuskiego, posiadających orzeczenia o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy po przydzieleniu do odpowiedniej grupy korzystają z jednej lub dwóch form wsparcia. Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach popołudniowych 15:00 – 18:00 przez 11 miesięcy w roku (z wyłączeniem sierpnia);

· zajęcia z choreoterapii realizowane są dwa razy w tygodniu ( poniedziałek, środa)

· zajęcia z muzykoterapii realizowane są dwa razy w tygodniu (wtorek, czwartek )

· zajęcia z dogoterapii realizowane są jeden raz w tygodniu (piątek).