Logo PFRON

ROZPOCZĄŁ SIĘ III OKRES PROJEKTU “PROWADZENIE REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Logo PFRON

Od 01.04.2023 r.  do 31.03.2024 r.

rozpoczął się III okres  realizacji projektu

PROWADZENIE REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PSONI Koło w Wolbromiu podpisało z PFRON w Krakowie umowę nr ZZO/000354/06/D której przedmiotem jest zlecenie przez PFRON realizacji projektu dotyczącego celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego zadanie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek wykonywanego w terminie od dnia 01.04.2021r. do dnia 31.03.2024r. Projekt pn.:„Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych” -III okres realizacji-dofinansowany jest ze środków PFRON w wysokości  435 656,00 zł w ramach konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”.

Uczestnicy projektu to dzieci i młodzież niepełnosprawna, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanym na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zadaniem są objęte osoby niepełnosprawne w wieku do 30 roku życia, zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego i śląskiego. Indywidualne Plany Działania zostały opracowane dla każdego beneficjenta projektu tj. 34 uczestników w wieku do 30 roku życia.

Ze względu na specyfikę niepełnosprawności intelektualnej ze sprzężeniem oraz indywidualne predyspozycje beneficjenci zostali  podzieleni na 2 grupy.

– Pierwsza grupa obejmuje 10 osób z głębszą niepełnosprawnością ze sprzężeniem, które korzystają z indywidualnych zajęć bazujących na potencjalnych możliwościach i mocnych stronach uczestników w tym: zajęć indywidualnych w ramach terapii logopedycznej z uwzględnieniem komunikacji alternatywnej, terapii pedagogicznej, integracji sensorycznej oraz dogoterapii.

– Druga grupa to 24 osoby, które zostały objęte grupowymi zajęciami pedagogicznymi. Korzystanie z tej formy wsparcia pozwoli beneficjentom doskonalić umiejętności przydatne w codziennym życiu związane z samoobsługą, nawiązywaniem i budowaniem relacji interpersonalnych, radzeniem sobie w trudnych sytuacjach, rozwijaniem zainteresowań i pasji. Ponadto beneficjenci (24 osoby) uczestniczą  w indywidualnych zajęciach z usprawniania ruchowego w tym: kinezyterapia i masaż lub rewalidacja ruchowa.

Realizacja projektu przebiega w sposób ciągły tj. przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku)w okresie 11 miesięcy.

Ogół wnioskowanych działań rehabilitacyjnoterapeutycznych ma na celu takie oddziaływanie na stan psychofizyczny beneficjentów ostatecznych, aby eliminować lub zminimalizować skutki ograniczeń, wynikających z niepełnosprawności, poszerzać możliwości rozwojowe, poprawiać samopoczucie, świadomość, chęć i aktywność w procesie usamodzielniania zarówno w czynnościach samoobsługowych oraz w życiu społecznym.

Rozpoczynając 3  okres projektu pracowaliśmy różnymi metodami z różnymi specjalistami, pobudzaliśmy nasze wszystkie zmysły. A na efekty pracy naszych Beneficjentów zapraszamy do galerii zdjęć.

Harmonogram działań projektowych