“ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO”

W naszym Ośrodku w roku szkolnym 2022/2023 będzie realizowany projekt „Środowisko ponad wszystko”. Założeniem projektu jest zaspokojenie potrzeb ciekawości człowieka oraz zachęcenie wychowanków w wieku przedszkolnym do myślenia, uruchomienia wyobraźni, porównywania, doświadczania. Głównym celem jest kształtowanie postawy proekologicznej charakteryzującą się szeroką zdolnością percepcji wobec zjawisk przyrodniczych i społecznych oraz poczucia więzi z przyrodą i ludźmi jako częścią biocenozy.

Realizowane na zajęciach zagadnienia będą łączyć teorie z praktyką, pozwolą bliżej poznać wybrane zjawiska przyrodnicze. Podczas licznych obserwacji, gier i zabaw dydaktycznych, poprzez wykonywanie prac plastyczno-technicznych, przeprowadzanie doświadczeń, eksperymentów i konkretnych działań w środowisku i dla środowiska wychowankowie będą przyswajać wiedzę i nowe umiejętności.

W roku szkolnym 2022/2023 projekt będzie kontynuowany raz w miesiącu od września 2022 r. do czerwca 2023 r.

Harmonogram działań w ramach projektu:

  1. Wrzesień – „Dzień Morza”
  2. Październik – „Światowy Tydzień Zwierząt”
  3. Listopad – „Dzień Czystego Powietrza”
  4. Grudzień – „Dzień Terenów Górskich”
  5. Styczeń – „Dzień bez opakowań foliowych”
  6. Luty – „Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej”
  7. Marzec – „Światowy Dzień Wody”
  8. Kwiecień – „Dzień Ziemi”
  9. Maj – „Europejski Dzień Parków Narodowych”
  10. Czerwiec – „Światowy Dzień Wiatru”

Ponadto przez cały rok szkolny 2022/2023 wychowankowie uczestniczyć będą w akcjach proekologicznych: zbiórkach nakrętek, zbiórkach zużytych baterii, segregacji odpadów, konkursach ekologicznych.

Program obejmuje również współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz czynne uczestnictwo w zajęciach w terenie.