Logo PFRON

TERAPIA POPRZEZ ZASTOSOWANIE RÓŻNYCH FORM WSPARCIA W ZESPOLE REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNYM

PSONI Koło w Wolbromiu podpisało z PFRON w Krakowie umowę nr ZZO/000403/06/D,  której przedmiotem jest zlecenie przez PFRON realizacji projektu dotyczącego kierunku pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego zadanie –  prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek wykonywanego w terminie od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.03.2025 r. Projekt pn.: „Terapia poprzez zastosowanie różnych form wsparcia w Zespole Rehabilitacyjno-Terapeutycznym” dofinansowany jest ze środków PFRON w ramach konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”.

Całkowity koszt projektu w I okresie finansowania wynosi 144 243,25 zł, z czego dotacja PFRON 142 909,60 zł.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności dorosłych osób niepełnosprawnych poprzez pobudzenie ich aktywności: wszechstronnego rozwoju, kształtowania sfery emocjonalnej, poprawa sprawności ruchowej, wzbogacania własnej osobowości oraz stwarzanie korzystnych warunków do efektywnego spędzania czasu wolnego.

Beneficjenci rekrutowani byli na podstawie posiadanej dokumentacji przez pracowników PSONI Koło w Wolbromiu. O zakwalifikowaniu się do projektu decydowały indywidualne predyspozycje beneficjentów, zgody rodziców/opiekunów prawnych.

Wsparciem zostało objętych 18 dorosłych osób niepełnosprawnych z powiatu olkuskiego, posiadających orzeczenia o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy po przydzieleniu do odpowiedniej grupy korzystają z jednej lub dwóch form wsparcia. Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach popołudniowych 15:00 – 18:30 przez 11 miesięcy w roku (z wyłączeniem sierpnia);

  • Terapia poprzez ruch, muzykę i taniec realizowana jest jeden raz w tygodniu ( poniedziałek)
  • Terapia poprzez literaturę i teatr realizowana jest dwa razy w tygodniu (wtorek, środa)
  • Zajęcia rekreacyjno – sportowe realizowane są dwa razy w tygodniu (czwartek, piątek).

Harmonogram działań projektowych

Poniżej znajduje się galeria zdjęć, pokazująca pracę beneficjentów podczas zajęć w ramach projektu „Terapia poprzez zastosowanie różnych form wsparcia w Zespole Rehabilitacyjno-Terapeutycznym”.