„TERAPIA POPRZEZ ZMYSŁY W DZIENNYM CENTRUM AKTYWNOŚCI”

Od 1 kwietnia 2017 r. w Dziennym Centrum Aktywności kontynuujemy realizację projektu „Terapia poprzez zamysły w Dziennym Centrum Aktywności”. Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON, dotyczy celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego zadanie – prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek Całkowity koszt projektu 2 drugim okresie finansowania (od 1.04.2017r. do 31.03.2018r.) wynosi 184324,45 zł, z czego dotacja PFRON wynosi 175 000.

Celem projektu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych poprzez organizację grupowych i indywidualnych zajęć terapeutycznych. Proponowane formy terapii dają możliwość nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w codziennym życiu, wpływają pozytywnie na rozwój psychoruchowy, społeczny, emocjonalny i poznawczy, umożliwiają poprawę jakości życia tych osób. Od 01.04.2017 r. w projekcie bierze udział 15 beneficjentów z powiatu olkuskiego, miechowskiego, zawierciańskiego.

Wszelkie działania skierowane do osób niepełnosprawnych biorących udział w zadaniu obejmują:

– terapie pedagogiczną – grupowe zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze w ramach formy wsparcia „Wykorzystanie w terapii pedagogicznej stymulacji wielozmysłowej w celu wywołania zaplanowanych wrażeń i uczuć”,

– indywidualne zabiegi z zakresu masażu w ramach formy wsparcia „Zastosowanie masażu jako środka terapeutycznego”,

– indywidualne zabiegi z zakresu fizjoterapii w ramach formy wsparcia „Wykorzystanie ruchu jako środka terapeutycznego – kinezyterapia”.