„WCZESNA POMOC DZIECKU NIEPEŁNOSPRAWNEMU”

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Wolbromiu realizuje od dnia 01.06.2012 do 31.12.2012r. projekt „Wczesna Pomoc Dziecku Niepełnosprawnemu” finansowany ze środków PFRON.

Celem projektu jest nabywanie i rozwijanie przez beneficjentów umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania z wykorzystaniem właściwych metod terapeutycznych. Wsparciem objęci są również rodzice w celu przygotowania ich do udziału, we wczesnym wspomaganiu rozwoju ich dzieci. W ramach zadania zakłada się przeprowadzenie zajęć dla 24 beneficjentów – posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i ich rodziców bądź opiekunów prawnych. Terapia będzie prowadzona w zakresie:

– terapii neurologopedycznej prowadzonej przez neurologopedów,

– kinezyterapii z elementami metody SI prowadzonej przez fizjoterapeutów,

– terapii pedagogicznej prowadzonej przez oligofrenopedagogów,

– grup wsparcia prowadzonych przez psychologa dla rodziców lub opiekunów dzieci niepełnosprawnych objętych projektem.

Poszczególne terapie prowadzone są w godzinach popołudniowych.