• Ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań oraz wsparcia rodziny dziecka
  • Wspomaganie rozwoju dziecka , zapobieganie pogłębianiu się nieprawidłowości w rozwoju psychofizycznym oraz usprawnianie zaburzonych funkcji w zakresie sfery poznawczej; małej i dużej motoryki, komunikacji, mowy i języka, zabawy oraz czynności samoobsługowych.
  • Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu terapeutycznego z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizowania programu oraz ocena postępów.
  • Nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb.
  • Konsultowanie w zespole postępów w rozwoju oraz ustalenie dalszego postępowania terapeutycznego.
  • Udzielania wsparcia rodzinie, wychowującej dziecko niepełnosprawne. Rodzinę wspiera się w rozpoznawaniu zachowań dziecka i utrwalaniu właściwych reakcji na te zachowania. Udziela się instruktażu i porad w zakresie pracy z dzieckiem.
  • Udziela się pomocy w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskiwaniu i wykorzystaniu w pracy  z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.