„WSPARCIE OPIEKUŃCZE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KLUCZE DO 18 R. Ż Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ LUB ZAGROŻONYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ORAZ WSPARCIE WYTCHNIENIOWE DLA ICH RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW”

W dniu 02.12.2022 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu podpisało z Gminą Klucze umowę nr CRU.579.2022 na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie opiekuńcze dla mieszkańców Gminy Klucze do 18 r. ż z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością oraz wsparcie wytchnieniowe  dla ich rodziców lub opiekunów”. Wsparciem objęte są osoby od 2,5 r.ż. do 18 r.ż. posiadające orzeczenie wydawane na podstawie przepisów o rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające zagrożenie niepełnosprawnością. Celem zadania jest zapewnienie wsparcia w formie: opieki i wychowania, pomocy w nauce,  organizacji czasu wolnego,  rozwoju zainteresowań oraz różnorodnych form zajęć: zajęć gastronomicznych, zajęć plastyczno – manualnych w tym ceramicznych, zajęć sportowo-ruchowych. Dodatkowo realizowane są sesje w Grocie Solnej oraz zajęcia w Sali doświadczania świata. Zajęcia prowadzone są przez wysoce wykwalifikowaną kadrę, doświadczoną w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Wsparcie jest udzielane przez 3 dni w tygodniu po 4 godziny, w godzinach popołudniowych w okresie 1 grudnia 2022 – 31 marca 2023 r.