Obraz przedstawia baner Zespołu Specjalistów Wczesnej Interwencji. Na zdjęciu znajdują się trzy osoby. Mężczyzna, kobieta w ciąży i dziecko.

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU ZSWI

Informujemy, że projekt pn. „Zespół Specjalistów Wczesnej Interwencji (ZSWI) w interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością’’ w ramach 9. Osi priorytetowej region spójny społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 9.2 usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie 9.2.1 usługi społeczne i zdrowotne w regionie, nr RPMP.09.02.01-12-0021/18-00, zostanie zakończony 30.04.2022 r.

Koordynator ZSWI

Sylwia Wójcik