ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2024

Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia pięciu audytów zewnętrznych projektów dofinansowanych ze środków PFRON

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy wraz z załącznikami

22.01.2024 r.: Wynik postępowania
Biorąc pod uwagę kryteria oceny ofert określone w zapytaniu ofertowym: Kryterium Cena – waga punktowa -100 %, najkorzystniejsza oferta spełniająca wszystkie warunki zapytania ofertowego: Dorota Rakoczy FIDES Audyt Doradztwo Zarządzanie, ul. Zielona 9, 32-608 Osiek, Kwota:  21 156,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych 00/100).