ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2022

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie konkurencyjności na usługę przywozu i odwozu osób niepełnosprawnych – uczestników projektu „Otwarte drzwi” nr projektu: RPMP.09.01.02-12-0377/17

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 RODO