ZAPYTANIE OFERTOWE 7/2023

Zapytanie ofertowe nr 7/2023 na audyt energetyczny dla budynków użyteczności publicznej, zlokalizowanych przy ulicy Skalskiej 22 w Wolbromiu

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy wraz z załącznikami

 

25.10.2023: Wynik postępowania

Wynik postępowania
Biorąc pod uwagę kryteria oceny ofert określone w zapytaniu ofertowym: Kryterium Cena – waga punktowa -100 % najkorzystniejsza oferta spełniająca wszystkie warunki zapytania ofertowego: Grażyna Figuła GraFig Projekt, ul. Augustyna Kordeckiego 11/3 48-300 Nysa, kwota: 6440,00 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta czterdzieści zł 00/100).