ZAPYTANIE OFERTOWE 8/2023

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi bieżącej konserwacji i nadzoru eksploatacyjnego nad pracą urządzeń wraz z wewnętrznymi instalacjami w budynku CWITONIR, Osada 15 32-310 Klucze.

Zapytanie ofertowe – konserwacja

Formularz ofertowy wraz z załącznikami

07.12.2023 r.: Wynik postępowania

Biorąc pod uwagę kryteria oceny ofert określone w zapytaniu ofertowym: Kryterium Cena – waga punktowa -100 % najkorzystniejsza oferta spełniająca wszystkie warunki zapytania ofertowego: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “SANGAZ” Włodzimierz Dobrek, ul. Bogucińska 57B, 32-310 Klucze, kwota: 88 560,00 (osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).