ZAPYTANIE OFERTOWE 9/2023

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi konserwacji i serwisu dwóch dźwigów osobowych zainstalowanych w budynku CWITONIR, Osada 15 32-310 Klucze

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy wraz z załącznikami

11.12.2023 r. : Wynik postępowania

Biorąc pod uwagę kryteria oceny ofert określone w zapytaniu ofertowym: Kryterium Cena – waga punktowa -100 % najkorzystniejsza oferta spełniająca wszystkie warunki zapytania ofertowego: EM DŹWIG Marcin Drzewniak, ul. Długa 24 32-065 Krzeszowice, kwota: 17 416,80 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta szesnaście złotych 80/100).