ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2021

Zapytanie ofertowe nr 5/2021 na usługę przywozu i odwozu osób niepełnosprawnych – uczestników projektu współfinansowanego przez PFRON pn. „Terapia zajęciowa w Dziennym Centrum Aktywności”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 3 Oświadczenie

Załącznik nr 4 RODO

01.04.2021: Wynik postępowania nr 5/2021 z dnia 24.03.2021 r. w trybie zasady konkurencyjności

Biorąc pod uwagę kryteria oceny ofert określone w zapytaniu ofertowym: Kryterium Cena – waga punktowa -100 %  najkorzystniejsza oferta spełniająca wszystkie warunki zapytania ofertowego: PHU Kaleta Renata Kaleta os. W. Łokietka 21/23 32-340 Wolbrom (100 pkt.).