ZBIÓRKA PRZEZNACZONA NA UTWORZENIE CWITONIR W KLUCZACH

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu z siedzibą w Wolbromiu przy ul. Skalskiej 22, od 22 lutego 2019 r. do 16 grudnia 2019 r. prowadziło zbiórkę publiczną, która była zarejestrowana na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, numer zbiórki 2019/810/OR.

Środki finansowe pozyskane przez PSONI Koło w Wolbromiu w ramach w/w zbiórki zostaną przeznaczone na utworzenie Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach (sfinansowanie częściowego zakresu robót budowlanych).

W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano środki pieniężne w kwocie 66 479,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć zł 00/100) w tym:

  • do skarbony stacjonarnej umieszczonej na terenie OREW przy ul. Skalskiej 22 w kwocie 1 030,00 zł (słownie: tysiąc trzydzieści zł 00/100),
  • do puszek podczas różnych eventów w kwocie 58 595,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć zł, 00/100),
  • z wpłat osób indywidualnych w kwocie 6 845,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset czterdzieści pięć zł 00/100).

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu składa serdeczne podziękowania wszystkim ofiarodawcom.