Kontakt:
Lgota Wolbromska
32 – 340 Wolbrom
e-mail:wtz@psoni-wolbrom.pl
Tel./fax. (32) 647 78 01

Kierownik:
inż. Ewa Haberka
e-mail: wtz@psoni-wolbrom.pl
Tel. (32) 647 78 01

Rehabilitacja poprzez zastosowanie różnych form wsparcia w zespole rehabilitacyjno - terapeutycznym

III okres realizacji projektu - od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r.

Od 1 kwietnia 2021 r. w Zespole Rehabilitacyjno-Terapeutycznym kontynuujemy realizację projektu pod nazwą: ,,Rehabilitacja poprzez zastosowanie różnych form wsparcia w Zespole Rehabilitacyjno - Terapeutycznym”. Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON, dotyczy kierunku pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego zadanie – prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.

Całkowity koszt projekty w III okresie finansowania (od 1.04.2021 r. do 31.03.2022 r.) wynosi 118 072,00 zł, z czego dotacja PFRON 112 000,00 zł.

Projekt podobnie jak w poprzednim roku obejmuje zajęcia grupowe z choreoterapii, muzykoterapii, dogoterapii.

Przedsięwzięcie skierowane jest do grupy 15 beneficjentów - dorosłych osób niepełnosprawnych z powiatu olkuskiego, posiadających orzeczenia o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy korzystają z jednej lub dwóch form wsparcia.

Projekt realizowany jest od 6 maja 2019 roku i zakończy się w dniu 31 marca 2022 roku.


Rehabilitacja poprzez zastosowanie różnych form wsparcia w zespole rehabilitacyjno - terapeutycznym

II okres realizacji projektu - od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.

W związku z panującą od marca epidemią COVID - 19 realizacja projektu została zawieszona od 12.03.2020 do 17.05.2020.

Od 18 maja nastąpiło wznowienie częściowej realizacji projektu pn.: ,,Rehabilitacja poprzez zastosowanie różnych form wsparcia w Zespole Rehabilitacyjno - Terapeutycznym”.

Zajęcia z beneficjentami projektu prowadzone były w sposób zdalny. Proponowane ćwiczenia przyczyniły się do ciekawego i aktywnego spędzania wolnego czasu, ograniczonego brakiem kontaktów społecznych w dobie pandemii. Dzięki nim uczestnicy poznali nowe formy zajęć, które pozwoliły podtrzymać dobrą kondycję psychofizyczną, a także kontakty w formie on-line.

Zachowując szczególne środki ostrożności od 1 czerwca ponownie realizujemy wszystkie formy wsparcia tj. muzykoterapię, choreoterapię i dogoterapię w sposób stacjonarny.

Wartość udzielonego dofinansowania ze środków PFRON w II okresie realizacji od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. wynosi 111 900,00 zł.


Rehabilitacja poprzez zastosowanie różnych form wsparcia w zespole rehabilitacyjno - terapeutycznym

I okres realizacji projektu - od 06.05.2019 r. do 31.03.2020 r.

Dnia 8 maja 2019 r. PSONI Koło w Wolbromiu podpisało z krakowskim oddziałem PFRON umowę nr ZZO/000283/06/D, której przedmiotem jest zlecenie realizacji projektu dotyczącego kierunku pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego zadanie – prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą: ,,Rehabilitacja poprzez zastosowanie różnych form wsparcia w Zespole Rehabilitacyjno - Terapeutycznym” wykonywanego w terminie od 06.05.2019 r. do 31.03.2022 r.

Wartość udzielonego dofinansowania ze środków PFRON w I okresie realizacji od 6 maja 2019 r. do 31 marca 2020 r. wynosi 88 000,00 zł.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji poprzez organizację zajęć aktywizujących wiele sfer psychofizycznych. Dzięki realizowanym formom wsparcia (muzykoterapia, dogoterapia, choreoterapia) beneficjenci mają możliwość stymulowania rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i ruchowego.

Beneficjenci rekrutowani byli na podstawie posiadanej dokumentacji przez pracowników PSONI Koło w Wolbromiu. O zakwalifikowaniu się do projektu decydowały indywidualne predyspozycje beneficjentów, zgody rodziców/opiekunów prawnych oraz aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań - dotyczy dogoterapii.

Wsparciem zostało objętych 15 dorosłych osób niepełnosprawnych z powiatu olkuskiego, posiadających orzeczenia o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy po przydzieleniu do odpowiedniej grupy korzystają z jednej lub dwóch form wsparcia. Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach popołudniowych 15:00 – 18:00 przez 11 miesięcy w roku (z wyłączeniem sierpnia);

  • zajęcia z choreoterapii realizowane są dwa razy w tygodniu ( poniedziałek, środa)
  • zajęcia z muzykoterapii realizowane są dwa razy w tygodniu (wtorek, czwartek )
  • zajęcia z dogoterapii realizowane są jeden raz w tygodniu (piątek).

W dniu 13 kwietnia 2017 r. na mocy Uchwały nr 16/17 Zarząd Koła PSONI w Wolbromiu powołał nową placówkę – ZESPÓŁ REHABILITACYJNO – TERAPEUTYCZNY W LGOCIE WOLBROMSKIEJ.

Placówka jest przeznaczona dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym także z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które to osoby potrzebują wsparcia w zakresie rehabilitacji ruchowej, rehabilitacji psychologicznej, terapii komunikacji, rehabilitacji funkcjonalnej i społecznej.

Sposób organizacji placówki oraz jej cele określa Regulamin Zespołu Rehabilitacyjno – Terapeutycznego w Lgocie Wolbromskiej.

Obecnie placówka realizuje zadania dla 15 podopiecznych.