„ZESPÓŁ SPECJALISTÓW WCZESNEJ INTERWENCJI (ZSWI) W INTERWENCJI DLA RODZIN Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM LUB ZAGROŻONYM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ’’

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu w dniu 27.06.2018 r. podpisało z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie umowę na realizację projektu pt. „Zespół Specjalistów Wczesnej Interwencji (ZSWI) w interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością’’ w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 9.2 usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie 9.2.1 usługi społeczne i zdrowotne w regionie.

Celem projektu jest utworzenie wielospecjalistycznego zespołu wczesnej interwencji na terenie 3 powiatów woj. małopolskiego (olkuskiego, miechowskiego, krakowskiego). Projekt ten składa się z dwóch spójnych modułów.

Moduł I – jest adresowany dla 15 spodziewających się dziecka kobiet do 35 r.ż. (wiek ciążowy nie przekraczający 14 tygodnia), zamieszkałych na terenie woj. małopolskiego (zaświadczenie z Urzędu Gminy), które nie mają możliwości wykonania bezpłatnie badań prenatalnych w ramach świadczeń budżetowych.

Moduł II – adresowany jest dla beneficjentów w przedziale wiekowym 0-3 r.ż. i 4-7 r.ż. (kserokopia aktu urodzenia), którzy posiadają zaświadczenie lekarskie o niepełnosprawności/ zagrożeniu niepełnosprawnością.

Beneficjenci zostaną objęci wachlarzem świadczeń dobranych indywidualnie do potrzeb i możliwości dziecka, które określi Zespół Specjalistów Wczesnej Interwencji (ZSWI).

W skład ZSWI wchodzą: lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej, neurolog, psychiatra, specjalista pediatrii, fizjoterapeuta, psycholog lub psychoterapeuta, neurologopeda/logopeda, pedagog specjalny (tyflopedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog), masażysta metody Shantala, terapeuta SI, terapeuta EEG Biofeedback.

Na pierwszej wizycie dziecko jest diagnozowane przez wszystkich lekarzy specjalistów (neurolog, pediatra, psychiatra, rehabilitacja medyczna), którzy określają u którego lekarza specjalisty będzie przysługiwała mu comiesięczna wizyta lekarska (w przedziale wieku 0-3 r.ż.) lub dwie wizyty w roku (w przedziale wiekowym 4-7 r.ż.). Lekarz neurolog określi również, na podstawie rozwoju psychoruchowego dziecka, jakimi terapiami powinien być objęty beneficjent. Po diagnostyce lekarskiej zbiera się zespół ZSWI, który ustala dla beneficjenta miesięczny harmonogram spotkań i przydziela poszczególnych terapeutów. Każdy beneficjent będzie miał specjalistę prowadzącego. Zespół ZSWI opracowuje dla każdego beneficjenta Indywidualny Program Terapeutyczny (IPT), w którym zawarta jest diagnoza oraz ilość i rodzaj zajęć terapeutycznych dobranych do indywidualnych potrzeb beneficjenta przez fizjoterapeutę, neurologopedę, psychologa, pedagoga i terapeutę SI, a dodatkowo w przedziale wiekowym 0-3 r.ż. – specjalistę świadczącego usługi z zakresu masażu Shantala, a dla beneficjentów w wieku 4-7 lat – terapię EEG Biofeedback.

Termin realizacji projektu: wrzesień 2018 – sierpień 2021.