ZMIANY W WYTYCZNYCH MRPiPS W ZAKRESIE POPŻ PODPROGRAM 2016

Informujemy, że zmianie uległy wytyczne MRPiPS w zakresie POPŻ Podprogram 2016. Najistotniejszą zmianą jest podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania żywności.

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN dla osoby w rodzinie.

Dodano również nowe produkty, które maja być wydawane w ramach Programu: ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka wieprzowa oraz pasztet wieprzowy.

Zmienione wytyczne weszły w życie z dniem 01.01.2017 r.

Tekst jednolity Wytycznych dostępny jest na stronie MRPiPS.