Deklaracja dostępności

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.psoni-wolbrom.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2009-01-14. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-24.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • część filmów nie posiada napisów dla osób niesłyszących lub słabosłyszących,
 • część zdjęć nie posiada opisów alternatywnych,
 • część dokumentów w PDF nie jest dokumentami edytowalnymi.

Ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony
 • w każdym z budynków użytkowanych przez Koło PSONI w Wolbromiu jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu
 • w każdym z budynków użytkowanych przez Koło PSONI w Wolbromiu znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille'a.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31; Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Klaudia Zaręba, kzareba@psoni-wolbrom.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (32) 644 28 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu ma swoją siedzibę w Wolbromiu przy ulicy Skalskiej 22. Do Zarządu Koła, Biura Obsługi Placówek, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (nowa część budynku) prowadzi wejście po lewej stronie budynku, natomiast do Zakładu Leczniczego (stara część budynku) prowadzi wejście po prawej stronie budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku znajdują się korytarze, klatki schodowe oraz trzy windy.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku znajdują się pętle indukcyjne.

W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille'a.

W budynku nie ma druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wewnątrz budynku znajdują się oznaczenia kontrastowe.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem do budynku wyznaczono trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Potrzebę skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w PSONI Koło w Wolbromiu pocztą elektroniczną na adres e-mail: zk@psoni-wolbrom.pl, kzareba@psoni-wolbrom.pl lub dzwoniąc na numer (32) 647 28 80. Zgłoszenie powinno obejmować następujące informacje:

 1. imię i nazwisko osoby uprawnionej,
 2. adres zamieszkania,
 3. adres e-mail lub numer tel. kontaktowego,
 4. informację na temat sprawy, która ma zostać załatwiona w PSONI Koło w Wolbromiu.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny ma swoją siedzibę w Lgocie Wolbromskiej.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku znajdują się korytarze, klatka schodowa.

W budynku nie ma windy.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Przed wejściem do budynku znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych.

W budynku znajduje się pętla indukcyjna.

W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille'a.

W budynku nie ma druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wewnątrz budynku znajdują się oznaczenia kontrastowe.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Potrzebę skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w PSONI Koło w Wolbromiu pocztą elektroniczną na adres e-mail: zk@psoni-wolbrom.pl, kzareba@psoni-wolbrom.pl lub dzwoniąc na numer (32) 647 28 80. Zgłoszenie powinno obejmować następujące informacje:

 1. imię i nazwisko osoby uprawnionej,
 2. adres zamieszkania,
 3. adres e-mail lub numer tel. kontaktowego,
 4. informację na temat sprawy, która ma zostać załatwiona w PSONI Koło w Wolbromiu.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ma swoją siedzibę w Kluczach, Osada 15.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku znajdują się korytarze, klatki schodowe oraz dwie windy.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Przed wejściem do budynku znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych.

W budynku znajdują się pętle indukcyjne.

W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille'a.

W budynku nie ma druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wewnątrz budynku znajdują się oznaczenia kontrastowe.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem wyznaczono sześć miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Potrzebę skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w PSONI Koło w Wolbromiu pocztą elektroniczną na adres e-mail: zk@psoni-wolbrom.pl, kzareba@psoni-wolbrom.pl lub dzwoniąc na numer (32) 647 28 80. Zgłoszenie powinno obejmować następujące informacje:

 1. imię i nazwisko osoby uprawnionej,
 2. adres zamieszkania,
 3. adres e-mail lub numer tel. kontaktowego,
 4. informację na temat sprawy, która ma zostać załatwiona w PSONI Koło w Wolbromiu.