Kontakt:
Osada 15
32 – 310 Klucze
e-mail: centrumwsparcia@psoni-wolbrom.pl
Tel: (32) 706 50 78

Koordynator projektu:

Marta Piwowar
e-mail: m.piwowar@psoni-wolbrom.pl
Tel: (32) 706 50 78

Konto bankowe:
ING Bank Śląski S.A. - 29 1050 1445 1000 0023 3976 0288

01.04.2023 r. rozpoczął się I okres realizacji projektu pn. Wsparcie terapeutyczne w Placówce Wsparcia Dziennego "Otwarte Drzwi".

PSONI Koło w Wolbromiu podpisało z PFRON umowę nr ZZ/000461/06/D na realizację  w okresie od 01.04.2023 r.  do 31.03.2026 r. projektu dotyczącego kierunku pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego zadanie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek. Projekt pn. Wsparcie terapeutyczne w Placówce Wsparcia Dziennego "Otwarte Drzwi" realizowany w ramach konkursu 1/2022 pn. „Działamy razem” dofinansowany jest ze środków PFRON w wysokości 2 664 370,00 zł.

Projekt realizowany w Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin w Kluczach, Osada 15.

Adresatami projektu są osoby do 18 r.ż. z niepełnosprawnością intelektualną, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanym na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do różnych form rehabilitacji społecznej poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu realizowana są formy wsparcia:

  • wielozmysłowa grupowa terapia pedagogiczna - praca z uczestnikami projektu jest prowadzona w oparciu o metody stymulujące rozwój, a więc usprawniające funkcjonowanie we wszystkich sferach życiowych. W ramach formy wsparcia realizuje się terapię pedagogiczną z elementami plastyczno-manualnymi oraz sensoplastyki, muzykoterapii, sesje w grocie solnej oraz sali doświadczania świata .
  • indywidualna terapia logopedyczna
  • indywidulane zajęcia z zakresu rewalidacji ruchowej
  • terapia psychologiczna

Harmonogram działań projektowych