Kontakt:
ul. Skalska 22
32 – 340 Wolbrom
e-mail: rejestracja@psoni-wolbrom.pl
Tel: (032) 726 57 31

Dyrektor OREW Zakład Leczniczy:
Ewa Rosiek
e-mail: ewarosiek@psoni-wolbrom.pl
Tel: (32) 647 28 80

Zastępca dyrektora ds. medycznych Zakładu Leczniczego:
lek. med. Wojciech Ratka
e-mail: wojciechratka@psoni-wolbrom.pl
Tel: (032) 726 57 31

Kierownik ds. rehabilitacji:
Marta Sikorska
e-mail: martasikorska@psoni-wolbrom.pl
Tel: (032) 647 28 80

W Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla dzieci świadczenia realizowane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. W celu dokonania zapisu potrzebne jest skierowanie wystawione od jednego z niżej wymienionych lekarzy specjalistów. Na skierowaniu powinien znaleźć się odpowiedni kod (kod resortowy VIII: 2301).

Skierowanie na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego jest wystawiane przez lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

 1. neonatologicznej,
 2. rehabilitacyjnej,
 3. ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 4. neurologicznej,
 5. reumatologicznej,
 6. chirurgii dziecięcej,
 7. endokrynologii dziecięcej,
 8. diabetologii dziecięcej,
 9. lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym wynosi dla jednego świadczeniobiorcy do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

Rehabilitacja jest przeznaczona dla dzieci w wieku:

 1. do 7 roku życia z zaburzeniami wieku rozwojowego;
 2. od 8 do 18 roku życia z zaburzeniami wieku rozwojowego, a po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (dotyczy osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim) do ukończenia 25. roku życia.

Zadania ORD

Aby założone cele działalności Ośrodka mogły być realizowane, placówka wykonuje następujące zadania:

 • ustalenie wielospecjalistycznej diagnozy : lekarskiej, psychologicznej, logopedycznej oraz fizjoterapeutycznej sfery ruchowej dziecka, ocena rozwoju ruchowego i stanu narządu ruchu;
 • opracowanie szczegółowego ,wielospecjalistycznego i kompleksowego programu postępowania w sferze fizycznej , psychicznej i społecznej rozwoju dziecka;
 • śledzenie rozwoju dziecka poprzez ponawianie diagnozy oraz dostosowanie programów postępowania w sferze do zmieniających się potrzeb rozwojowych i zdrowotnych dziecka;
 • prowadzenie indywidualnych form usprawniania, terapii i stymulacji dziecka.

Do ORD kwalifikowane są dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego:

 • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu ( w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie),
 • choroby genetyczne,
 • rozszczep kręgosłupa,
 • przepuklina oponowo – rdzeniowa,
 • wodogłowie.

Zagrożenie nieprawidłowym rozwojem psychoruchowym , trudnościami w osiąganiu kolejnych etapów rozwoju:

 • asymetria ułożeniowa,
 • kręcz szyi,
 • wzmożone napięcie mięśniowe,
 • obniżone napięcie mięśniowe,
 • dysplazje stawu biodrowego,
 • zaburzenia sensoryczne,
 • zaburzenia chodu, koordynacji ruchowej,
 • wcześniactwo (dzieci urodzone za wcześnie , których układ nerwowy potrzebuje dodatkowej stymulacji),
 • uszkodzenie splotu ramiennego,
 • plagocefalia,
 • niska waga urodzeniowa,
 • grupa ryzyka ciążowo – porodowego,
 • i wiele innych.

Kwalifikacja dziecka do odpowiednich procedur wykonywanych w ORD odbywa się na podstawie konsultacji lekarza ze specjalizacją z rehabilitacji medycznej, po uwzględnieniu jego jednostki chorobowej oraz stanu klinicznego.

Pierwsza wizyta w ORD jest wizytą lekarską (diagnostyczną). Rodzic otrzymuje od lekarza rehabilitacji medycznej diagnozę dziecka natomiast od specjalistów odpowiedni instruktaż.

Spotkanie ze specjalistą polega na wskazaniu rodzicom lub opiekunom prawnym jak mogą wspierać prawidłowy rozwój dziecka poprzez prawidłową pielęgnacje i czynności dnia codziennego.

Terapeuta instruuje rodziców:

 • w jaki sposób podnosić niemowlę,
 • w jaki sposób nosić,
 • pozycje stosowane po jedzeniu,
 • kładzenie i podnoszenie,
 • obroty z pleców na brzuch i odwrotnie,
 • rozbieranie i ubieranie malucha,
 • zmiana pieluchy,
 • bezpieczne pozycje na naszych udach,
 • karmienie,
 • kąpiele.

Zabawy z dzieckiem wspomagające prawidłowy rozwój (zabawa powinna być rozwijająca poznawczo i motorycznie).

Prawidłowo wykonywana pielęgnacja może wspomóc rozwój ruchowy dziecka w sposób naturalny.

Zakończenie rehabilitacji w ORD odbywa się:

 • po konsultacji lekarza,
 • na żądanie rodziców lub opiekunów prawnych dziecka,
 • w przypadku nie zgłoszenia się na zabieg przez co najmniej 2 wyznaczone dni bez podania uzasadnionej przyczyny.

Zadania specjalistów ORD:

Lekarz  ze specjalizacją z rehabilitacji medycznej :

 • ocenia stan dziecka przy przyjęciu (badanie dziecka, szczegółowa ocena rozwoju dziecka, analiza dokumentacji;
 • potwierdzenie lub ustalenie rozpoznania;
 • zlecenie konsultacji specjalistycznych;
 • zlecanie i interpretacja badań diagnostycznych;
 • ustalenie wraz z innymi członkami zespołu indywidualnego, kompleksowego programu terapeutycznego, w tym metod usprawniania;
 • kontrola postępów rehabilitacji.

Fizjoterapeuta:

 • ocena sfery ruchowej dziecka ( rozwój ruchowy i stanu narządu ruchu);
 • ustalenie wraz z innymi członkami zespołu indywidualnego, kompleksowego programu terapeutycznego;
 • prowadzenie indywidualnych terapii;
 • instruowanie rodziców/ opiekunów, jak kontynuować rehabilitację i stymulację rozwoju dziecka w warunkach domowych, a także pokazywanie zasad pielęgnacji dziecka;
 • kontrola czynionych postępów.

Psycholog:

 • diagnoza psychologiczna mająca na celu ocenę rozwoju intelektualnego i emocjonalno – społecznego dziecka w oparciu o wywiad kliniczny, obserwację zachowania dziecka oraz metody testowania, dostosowane do specyfiki burzeń oraz poziomu rozwoju dziecka;
 • ustalenie wraz z innymi członkami zespołu indywidualnego, kompleksowego programu terapeutycznego;
 • indywidualne zajęcia terapeutyczne, między innymi o charakterze psychopedagogicznym z zastosowaniem odpowiednich metod stymulacji rozwoju psychicznego;
 • konsultacje i instruktaż dla pozostałych członków zespołu terapeutycznego;
 • wspieranie rodziny – oddziaływanie terapeutyczne opierające się na pracy z emocjami rodziców i opiekunów oraz relacjami w rodzinie , w celu stworzenia odpowiedniego klimatu do rozwijania zaburzonych sfer dziecka. Form pracy ustalane są zależności od indywidualnych potrzeb rodziny.

Logopeda:

 • diagnostyka logopedyczna ustalenie wskazań terapeutycznych w tym ćwiczeń: ortofonicznych, rozumienia mowy biernej i czynnej, artykulacyjnych, usprawniających aparat artykulacyjny, oddechowy czynny i bierny;
 • ustalenie wraz z innymi członkami zespołu indywidualnego, kompleksowego programu terapeutycznego;
 • prowadzenie indywidualnych ćwiczeń logopedycznych;
 • wykonywanie masażu zewnętrznego i wewnętrznego aparatu artykulacyjnego elementami metody Castillo Moralesa oraz masażu logopedycznego wg E.Stecko;
 • korygowanie źle wypowiadanych dźwieków;
 • kształtowanie słuchu fonemowego i fonematycznego;
 • sprawdzanie efektów ćwiczeniowych;
 • instruktaże dla rodziców dotyczące karmienia, treningu gryzienia, żucia, picia z kubeczka, jedzenia łyżeczką, prowadzenia higieny jamy ustanej, ćwiczenia artykulacyjnych i zabaw słuchowych;
 • profilaktyka logopedyczna.

Pedagog:

 • ustalenie wraz z innymi członkami zespołu indywidualnego, kompleksowego programu terapeutycznego;
 • prowadzenie indywidualnej terapii pedagogicznej – rekreacyjnej z zastosowaniem odpowiednich metod stymulacji dziecka dążących do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych, ruchowych i percepcyjno-motorycznych;
 • wzmacnianie sfery emocjonalno-społecznej i motywacyjnej;
 • instruktaże dla rodziców dotyczące zabaw stymulujących rozwój psychoruchowy dziecka, dobór odpowiednich zabawek, książeczek, środków do pielęgnacji.