Kontakt:
Osada 15
32 – 310 Klucze
e-mail: dca@psoni-wolbrom.pl
Tel: (32) 706 50 78

Kierownik:
Katarzyna Gieszczyk
e-mail: dca@psoni-wolbrom.pl
Tel. 509 944 088

W dniu 9 marca 2015 roku na mocy Uchwały nr 7/15 Zarząd Koła PSOUU w Wolbromiu powołał do istnienia Dzienne Centrum Aktywności w Wolbromiu – niepubliczną, specjalistyczną placówkę przeznaczoną dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym, w tym także z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które to osoby nie znajdują pomocy w placówkach istniejących lub pomoc ta nie jest wystarczająca.

Logo PFRONLogo projektu Pokonamy Bariery

Od 01.04.2023 r.  do 31.03.2024 r.

rozpoczął się III okres realizacji projektu

TERAPIA ZAJĘCIOWA W DZIENNYM CENTRUM AKTYWNOŚCI

PSONI Koło w Wolbromiu podpisało z PFRON w Krakowie umowę nr ZZ/000341/06/D  której przedmiotem jest zlecenie przez PFRON realizacji projektu dotyczącego celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego zadanie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek wykonywanego w terminie od dnia 01.04.2021r. do dnia 31.03.2024r. Projekt pn.:„Terapia zajęciowa w Dziennym Centrum Aktywności ” dofinansowany jest ze środków PFRON – III etap w wysokości 623 127,23 zł w ramach konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”.

Uczestnikami projektu są  osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznymi głębokim ze sprzężeniami, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydanym na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zadaniem są objęte osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego i śląskiego.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności, wyrównywanie szans, a także przeciwdziałanie marginalizacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Terapia umożliwi nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w codziennym życiu, wpłynie pozytywnie na rozwój psychoruchowy, społeczny, emocjonalny i poznawczy, umożliwi poprawę jakości życia. Zajęcia są prowadzone w trybie dziennym.

Harmonogram działań projektowych III etap