Kontakt:
Osada 15
32 – 310 Klucze
e-mail: sdsklucze@psoni-wolbrom.pl
Tel: (32) 706 50 77

Kierownik:

Marta Piwowar
e-mail: m.piwowar@psoni-wolbrom.pl
Tel: (32) 706 50 78

Konto bankowe:
ING Bank Śląski S.A. - 29 1050 1445 1000 0023 3976 0288

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczach jest placówką pobytu dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

ŚDS powstał w 2023 roku w budynku Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach. Placówka dysponuje 20 miejscami.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczach świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Dobór wsparcia oraz sposób jego realizacji uzależniony jest od potrzeb i możliwości uczestników i szczegółowo określony w indywidualnych planach postępowania wspierająco – aktywizującego.

Zadania z zakresu terapii zajęciowej, treningów funkcjonowania w codziennym życiu i radzenia sobie z problemami, psychoterapii, diagnozy i poradnictwa psychologicznego indywidualnego i grupowego, aktywizacji społeczno – kulturalnej realizuje profesjonalny zespół.

Celem prowadzonych działań jest osiągnięcie przez uczestników poprawy jakości ich życia i funkcjonowania w społeczeństwie oraz poprawa funkcjonowania ich rodzin.

ŚDS funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

TRYB KIEROWANIA DO ŚDS:

  1. Wniosek o skierowanie do ŚDS na pobyt dzienny składa się do Centrum Usług Społecznych w Kluczach lub do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.
  2. W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie, decyzję o skierowaniu do ŚDS wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.
  3. Po dokonaniu oceny oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego osobę kieruje się do domu na czas określony, uzgodniony z kierownikiem domu, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.
  4. Okres, na jaki osoba została skierowana do domu, może być przedłużony, w szczególności w sytuacji braku postępów w realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco- aktywizującego, okresowego braku możliwości skierowania osoby do innego ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej lub warsztatu terapii zajęciowej albo braku możliwości zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.
  5. Skierowanie do ŚDS następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez  Centrum Usług Społecznych w Kluczach.