Kontakt:
ul. Skalska 22
32 – 340 Wolbrom
e-mail: rejestracja@psoni-wolbrom.pl
Tel: (032) 726 57 31

Dyrektor OREW Zakład Leczniczy:
Ewa Rosiek
e-mail: ewarosiek@psoni-wolbrom.pl
Tel: (32) 647 28 80

Pielęgniarki szkolne sprawują profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami szkoły. Świadczenia udzielane są w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci . Pielęgniarki szkolne obejmują opieką uczniów od klasy „0” do ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej.

Do zadań pielęgniarki szkolnej należy:

  • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, zgodnie z warunkami określonymi w części II załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
  • kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
  • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,
  • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć,
  • doradztwo dla dyrektora szkoły zgodnie z posiadanymi kompetencjami,
  • edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej, świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej u dzieci klas I-VI szkoły podstawowej,
  • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.