Kontakt:
Lgota Wolbromska
32 – 340 Wolbrom
e-mail:zrt@psoni-wolbrom.pl
Tel: (32) 647 78 01

Kierownik:
Ewa Haberka
e-mail:ewa.haberka@psoni-wolbrom.pl
Tel: (32) 647 78 01

W dniu 13 kwietnia 2017 r. na mocy Uchwały nr 16/17 Zarząd Koła PSONI w Wolbromiu powołał nową placówkę – ZESPÓŁ REHABILITACYJNO – TERAPEUTYCZNY W LGOCIE WOLBROMSKIEJ.

Placówka jest przeznaczona dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym także z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które to osoby potrzebują wsparcia w zakresie rehabilitacji ruchowej, rehabilitacji psychologicznej, terapii komunikacji, rehabilitacji funkcjonalnej i społecznej.

Sposób organizacji placówki oraz jej cele określa Regulamin Zespołu Rehabilitacyjno – Terapeutycznego w Lgocie Wolbromskiej.

Obecnie placówka realizuje zadania dla 18 podopiecznych.

Logo PFRON

PSONI Koło w Wolbromiu podpisało z PFRON w Krakowie umowę nr ZZO/000403/06/D,  której przedmiotem jest zlecenie przez PFRON realizacji projektu dotyczącego kierunku pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego zadanie -  prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek wykonywanego w terminie od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.03.2025 r. Projekt pn.: „Terapia poprzez zastosowanie różnych form wsparcia w Zespole Rehabilitacyjno-Terapeutycznym” dofinansowany jest ze środków PFRON w ramach konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”.

Całkowity koszt projektu w II okresie finansowania wynosi 172 799,50 zł, z czego dotacja PFRON 171 070,00 zł.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności dorosłych osób niepełnosprawnych poprzez pobudzenie ich aktywności: wszechstronnego rozwoju, kształtowania sfery emocjonalnej, poprawa sprawności ruchowej, wzbogacania własnej osobowości oraz stwarzanie korzystnych warunków do efektywnego spędzania czasu wolnego.

Beneficjenci rekrutowani byli na podstawie posiadanej dokumentacji przez pracowników PSONI Koło w Wolbromiu. O zakwalifikowaniu się do projektu decydowały indywidualne predyspozycje beneficjentów, zgody rodziców/opiekunów prawnych.

Wsparciem zostało objętych 18 dorosłych osób niepełnosprawnych z powiatu olkuskiego, posiadających orzeczenia o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy po przydzieleniu do odpowiedniej grupy korzystają z jednej lub dwóch form wsparcia. Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach popołudniowych 15:00 – 18:30 przez 11 miesięcy w roku (z wyłączeniem sierpnia);

  • Terapia poprzez ruch, muzykę i taniec realizowana jest jeden raz w tygodniu ( poniedziałek)
  • Terapia poprzez literaturę i teatr realizowana jest dwa razy w tygodniu (wtorek, środa)
  • Zajęcia rekreacyjno - sportowe realizowane są dwa razy w tygodniu (czwartek, piątek).

Harmonogram działań projektowych