Kontakt:
Osada 15
32 – 310 Klucze
e-mail: centrumwsparcia@psoni-wolbrom.pl
Tel: (32) 706 50 78

Kierownik CWITONIR, koordynator projektu „Wsparcie terapeutyczne w Placówce Wsparcia Dziennego „Otwarte Drzwi”, koordynator projektu pn. „Zwiększenie samodzielności i niezależności osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez udział w mieszkaniach treningowych”, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczach:

Marta Piwowar
e-mail: m.piwowar@psoni-wolbrom.pl
Tel: (32) 706 50 78

Konto bankowe:
ING Bank Śląski S.A. - 29 1050 1445 1000 0023 3976 0288

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu zakończyło realizację projektu „Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni Regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Komisja odbiorowa podpisała w dniu 27.02.2020r. protokół odbioru końcowego p.n. „Przebudowa i modernizacja budynku z przeznaczeniem na działalność Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach”.

Całkowita wartość projektu wynosiła: 6 568 159,00 zł
Dofinansowanie RPO WM : 4 656 896,15 zł, w tym:
- współfinansowanie z UE 4 035 976,66 zł
- współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 620 919,49 zł

Wkład własny refundowany ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, obszar E: 1 241 838,97 zł.
Przedmiotem zadania było utworzenie Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach na Osadzie 15. Centrum ma na celu zapewnienie wielospecjalistycznej opieki dla osób niepełnosprawnych lub wykazujących dysfunkcje w rozwoju psychoruchowym i społecznym. Program funkcjonalno-przestrzenny zlokalizowany został na 3 kondygnacjach: przyziemie, parter, piętro.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu zakończyło również realizację zadania publicznego pod tytułem “Adaptacja części budynku na cztery mieszkania chronione w miejscowości Klucze”. Mieszkania chronione działają w ramach utworzonego Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach. Zadanie publiczne zostało współfinansowane ze środków pozyskanych przez Gminę Kluczę od Wojewody Małopolskiego w ramach rozwoju sieci mieszkań chronionych w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin “Za życiem” oraz ze środków pozyskanych przez PSONI Koło w Wolbromiu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. Efektem realizacji dotowanej inwestycji jest utworzenie i uruchomienie 4 mieszkań chronionych dla łącznie 12 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz osób niewidomych.

Całkowity koszt zadania publicznego: 490 770,00 zł
Dofinansowanie zadania publicznego ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach rozwoju sieci mieszkań w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin “Za życiem”: 343 412,00 zł

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego: 147 176,60 zł
Całe przedsięwzięcie odbywa się w budynku byłego Zespołu Szkół w Kluczach (Osada 15), który Gmina Klucze przekazała w 2015 roku w użyczenie Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu na okres 20 lat. Gmina Klucze na bieżąco współpracuje z PSONI Koło w Wolbromiu w zakresie oferty Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin również dla mieszkańców Gminy Klucze. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach.