Kontakt:
ul. Skalska 22
32 – 340 Wolbrom
e-mail: orew@psoni-wolbrom.pl
Tel: (32) 647 28 80

Dyrektor OREW:
Ewa Rosiek
e-mail: ewarosiek@psoni-wolbrom.pl
Tel: (32) 647 28 80

Zastępca dyrektora OREW:
Anna Dulska
e-mail: adulska@psoni-wolbrom.pl
Tel: (032) 647 28 80

Zastępca dyrektora ds. medycznych Zakładu Leczniczego:
lek. med. Wojciech Ratka
e-mail: wojciechratka@psoni-wolbrom.pl
Tel: (032) 726 57 31

Kierownik ds. terapii rewalidacji oraz kształcenia specjalnego:
Joanna Kyć
e-mail: asia@psoni-wolbrom.pl
Tel: (032) 647 28 80

Kierownik ds. terapii psychologicznej:
Karina Szybalska
e-mail: karinaszybalska@psoni-wolbrom.pl
Tel: (032) 647 28 80

Kierownik ds. rehabilitacji:
Marta Sikorska
e-mail: martasikorska@psoni-wolbrom.pl
Tel: (032) 647 28 80

Kierownik ds. terapii wczesnego wspomagania:
Elżbieta Fatyga
e-mail: elafatyga@psoni-wolbrom.pl
Tel: (032) 647 28 80

Kierownik ds. terapii rozwoju wychowanków OREW:
Monika Rams
e-mail: rams@psoni-wolbrom.pl
Tel: (032) 647 28 80

Konto bankowe:
ING Bank Śląski S.A. - 82 1050 1445 1000 0023 3976 0304

OREW rozpoczął swoją działalność 1 stycznia 2002 roku. Organem założycielskim i prowadzącym placówkę jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu reprezentowane przez Zarząd Koła.
OREW obejmuje swoim działaniem obszar powiatu olkuskiego oraz gmin powiatów ościennych (miechowskiego, zawierciańskiego, krakowskiego).
OREW przeznaczony jest dla dzieci niepełnosprawnych (z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami) lub zagrożonych niepełnosprawnością, a także dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.
Dzieci są przyjmowane na podstawie orzeczenia do kształcenia specjalnego lub do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz na pisemną prośbę rodziców, w miarę możliwych wolnych miejsc.
Celem placówki jest działanie na rzecz lepszego psychoruchowego i społecznego rozwoju dzieci, zapobieganie pogłębianiu się ich niepełnosprawności, umożliwianie realizacji wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, przysposobienia do pracy oraz stanowienie wsparcia dla rodziny, w której funkcjonuje dziecko. Podopiecznymi Ośrodka są dzieci w wieku od 2,5 lat do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym oraz dzieci i młodzież realizująca obowiązek szkolny w wieku do lat 24, a w przypadku dzieci i młodzieży objętej zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi do 25 roku życia.
OREW jest placówką kształcenia specjalnego, działającą na podstawie Ustawy – Prawo Oświatowe.
W strukturze OREW funkcjonuje również wyodrębniony zakład leczniczy działający na podstawie ustawy o działalności leczniczej.
W OREW prowadzone są również zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy ma swoją siedzibę w Wolbromiu przy ul. Skalskiej 22. Budynek ośrodka jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (posiada podjazdy, windę osobową, poręcze przyścienne na korytarzach, sanitariaty dla osób niepełnosprawnych, drzwi automatycznie rozsuwane, klimatyzowane pomieszczenia).

Struktura i organizacja

W ośrodku ze względu na wiek i zróżnicowany stopień niepełnosprawności funkcjonują:
- oddziały przedszkolne;
- oddziały edukacyjno-terapeutyczne;
- oddziały Przysposobienia do Pracy;
- zespoły rewalidacyjno-wychowawcze.
Dla wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zajęcia prowadzone są przez specjalistów w formie indywidualnej na terenie ośrodka lub domu rodzinnego w wymiarze 10 godzin tygodniowo.
Wychowankowie do ośrodka przywożeni są busami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dowóz i opieka podczas transportu z domu do ośrodka jest bezpłatna. Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 16.00. , a zajęcia trwają od 8.00 do 14.00 zgodnie z ramowym planem pracy na danej grupie. W ośrodku jest kuchnia, która zapewnia wychowankom posiłki: śniadanie, obiad, deser oraz w miarę potrzeb odpowiednie diety czy miksy.
Dla każdego wychowanka opracowuje się IPET (Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny) lub IPT (Indywidualny Program Terapeutyczny) zgodny z jego potrzebami, możliwościami oraz zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zawartymi w orzeczeniu. Zajęcia i cała terapia prowadzone są indywidualnie i grupowo przez wykwalifikowaną kadrę, w skład której wchodzą: oligofrenopedagodzy, psycholodzy, logopedzi i neurologopedzi, fizjoterapeuci i masażyści, dogoterapeuta, pielęgniarki i pomoc nauczyciela. Nauczyciele i specjaliści korzystają w swojej pracy z licznych metod, są aktywni zawodowo, stale się dokształcają, podnosząc swoje kompetencje zawodowe.
Nadrzędnym celem edukacji i terapii jest rozwijanie u wychowanków kompetencji osobistych, komunikacyjnych i społecznych, które pozwolą im na przyszłe w miarę samodzielne, godne i wartościowe życie w dorosłości w maksymalnej integracji z innymi członkami społeczeństwa oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i komfortu psychicznego. Dlatego też nasi wychowankowie uczestniczą w szeroko rozumianej integracji ze środowiskiem społecznym poprzez udział w licznych zajęciach dydaktycznych poza placówką tj.: wyjazdach, wyjściach do instytucji użyteczności publicznej (kino, teatr, urzędy, sklepy, szkoły, zakłady pracy itp.) Zdobywają również liczne nagrody, medale, wyróżnienia zmagając się w konkurencjach sportowych i kulturowych uczestnicząc w wielu akcjach, przeglądach, zawodach czy projektach.
Nasi wychowankowie w ośrodku korzystają również z zajęć w Sali Doświadczania Świata, dogo i felinoterapii, na basenie wg koncepcji Halliwicka, artroterapii oraz objęci są programem usprawniania, terapią logopedyczną i wsparciem psychologicznym

Program usprawniania

W OREW stosowany jest program usprawniania dobierany indywidualnie do potrzeb i możliwości psycho- ruchowych wychowanków. Gimnastyka lecznicza oparta jest na uznanych koncepcjach neurofizjologicznych tj: elem. metody Ndt- Bobath, metody PNF, elem. metody SI, oraz o ćwiczenia ogólnorozwojowe i ogólnokondycyjne.

Do Terapii z wychowankami wykorzystywany jest profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny tj; wałki, kliny, piłki rehabilitacyjne, rowerki stacjonarne, bieżnie, trampoliny, deskorolki, platformy do ćwiczeń równoważnych, przyrządy do tworzenia wielorakich torów przeszkód.

W Ośrodku prowadzone są zajęcia m.in. z zakresu:

 1. Kinezyterapii:
 • ćwiczenia bierne,
 • ćwiczenia czynne,
 • ćwiczenia równoważne,
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo- ruchowej,
 • ćwiczenia oddechowe,
 • ćwiczenia rozluźniające,
 • pionizacja i nauka chodu,
 • gry i zabawy ruchowe,
 • ćwiczenia metoda Ndt- Bobath,
 • ćwiczenia metoda PNF,
 • ćwiczenia z zakresu zaburzeń integracji sensorycznej,
 • Kinesiology taping.
 1. Masażu:
 • aquavibron,
 • masaż leczniczy – klasyczny,
 • masaż shantala,
 • fotele i maty masujące.
 1. Hydroterapii:
 • kąpiel perełkowa ozonowanym powietrzem całościowa i częściowa,
 • hydromasaż ,
 • masaż ciśnieniowy.

Wsparcie psychologiczne

Terapia logopedyczna

Wsparcie psychologiczne

Praca psychologa polega na stymulowaniu funkcji poznawczych takich jak myślenie przyczynowo- skutkowe, analogiczne, analizy i syntezy wzrokowej, percepcji. Psycholog wspólnie z dzieckiem pracuje nad rozwojem komunikacji społecznej, nad otwartością emocjonalną, a także umiejętnością radzenia sobie z emocjami. Wsparcie psychologiczne opiera się na elementach terapii behawioralnej, poznawczej, a także systemowej. Dzieci usprawniają funkcje poznawczee podczas zabawy kierowanej. Kadra psychologiczna pracuje również za pomocą elementów metody K.Ch.Knillów, elementów metody W.Sherborne. Prowadzone są zajęcia relaksacyjne, muzykoterapia, bajkoterapia, aromaterapia. Psycholog pracuje z dzieckiem w kontakcie indywidualnym lub grupowym. Kadra psychologiczna oferuje wsparcie zarówno podopiecznym OREW, jak i ich rodzinom. Na terenie Ośrodka prowadzona jest grupa wsparcia dla rodziców naszych podopiecznych. Rodzice mogą korzystać również z terapii indywidualnej. Oprócz wsparcia psychologicznego, każdy wychowanek jest diagnozowany za pomocą testów psychologicznych. Kadra psychologów i psychoterapeutów udziela rodzicom instruktaży na temat uzyskiwania wsparcia ze strony stosownych instytucji.

Terapia logopedyczna

Podstawowym założeniem terapii logopedycznej jest stymulacja rozwoju intelektualnego dziecka. Budowanie systemu językowego umożliwia nie tylko komunikację, opisywanie i wyjaśnianie świata, ale także budowanie własnej tożsamości. Nie chodzi tylko o naukę mowy, ale o osiąganie kolejnych etapów w rozwoju wszystkich funkcji poznawczych. Terapia logopedyczna stawia sobie za cel stymulowanie prawidłowego rozwoju psychicznego dziecka, od spostrzegania do myślenia przez analogię, rozumienia następstw przyczynowo-skutkowych oraz prawidłowe funkcjonowanie pamięci.
Większość dzieci, będącymi podopiecznymi OREW, prezentuje neuromotoryczne zaburzenia strefy ustno-twarzowej. Terapia logopedyczna zawiera więc elementy rehabilitacji sensorycznej, techniki aktywizowania mięśni mimicznych twarzy oraz normalizowanie napięcia mięśniowego tego obszaru. Terapia ukierunkowana jest na stymulację rozwoju ruchowego i usprawnianie procesów motoryczno-sensorycznych. W trakcie terapii prowokowane są prawidłowe, fizjologiczne ruchy języka oraz mięśni jamy ustnej, twarzy i szyi. Regulacji podlega także napięcie mięśnia okrężnego ust, co w efekcie wyzwala prawidłowy odruch oddychania, żucia, połykania, a w następstwie prawidłowe ułożenie i czynność języka, będąca warunkiem prawidłowej artykulacji. Usprawnianiu narządów mowy towarzyszy rozwijanie wrażliwości słuchowej, usprawnianie słuchu fonemowego, kształtowanie umiejętności komunikacji z otoczeniem, prawidłowy rozwój emocjonalny dziecka, wreszcie korygowanie wad wymowy. Koncepcja pracy logopedy jest powtórzeniem sekwencji rozwoju dziecka - od stymulowania podstawowych funkcji biologicznych jamy ustnej - jak gryzienie, żucie, połykanie - poprzez wywołanie samogłosek, pierwszych sylab, do nauki nazywania za pomocą wyrazów i rozwoju budowy zdań w połączeniu z umiejętnością opisu otaczającej rzeczywistości.
Natomiast w przypadkach dzieci, u których mowa nie rozwija się wprowadza się metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC) przy użyciu znaków przestrzenno-dotykowych, graficznych i manualnych.