Kontakt:
Osada 15
32 – 310 Klucze
e-mail: centrumwsparcia@psoni-wolbrom.pl
Tel: (32) 706 50 78

Koordynator projektu:

Marta Piwowar
e-mail: m.piwowar@psoni-wolbrom.pl
Tel: (32) 706 50 78

Konto bankowe:
ING Bank Śląski S.A. - 29 1050 1445 1000 0023 3976 0288

Logo PFRON

Od 01.04.2023 r.  do 31.03.2024 r.

rozpoczął się II okres realizacji projektu „Zwiększenie samodzielności i niezależności osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez udział w mieszkaniach treningowych”

PSONI Koło w Wolbromiu podpisało z PFRON umowę nr ZZ/000400/06/D na realizację zadania dotyczącego celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego zadanie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek wykonywanego w terminie od dnia 01.06.2022r. do dnia 31.03.2025r.

Projekt pn.: „Zwiększenie samodzielności i niezależności osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez udział w mieszkaniach treningowych ” realizowany w ramach konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” dofinansowany jest ze środków PFRON w wysokości 893 316,00 zł w II okresie jego realizacji.

Projekt jest realizowany w Centrum Wsparcia i Terapii Osób niepełnosprawnych i ich Rodzin w Kluczach, Osada 15.

Adresatami projektu są dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Z projektu skorzysta łącznie w całym 3-letnimokresie finansowania 20 osób, mając zapewnione wsparcie i nadzór trenerów oraz pomoc asystentów.

Jednoczasowo w 4 mieszkaniach będzie przebywać 12 osób. Pobyt w mieszkaniach będzie miał charakter ciągły, całodobowy przez 5 dni w tygodniu w okresie od 1 września 2022r do 31 marca 2025r. W mieszkaniach, w ciągu dnia beneficjenci będą realizować program zgodnie z utworzonym IPD. Mieszkańcy będą również objęci opieką nocną ze wsparciem asystenta.

Rekrutacja uczestników odbywa się poprzez weryfikację posiadanej przez kandydatów dokumentacji:

- orzeczenia wydawanego na podstawie przepisów o rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

-  oświadczenia dotyczącego miejsca zamieszkania i pełnoletniości

- zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do zamieszkania w mieszkaniu treningowym.

Formy wsparcia w projekcie obejmują:

TRENING DZIENNY - W ramach prac mających na celu zwiększenie samodzielności u beneficjentów będą prowadzone: trening umiejętności dotyczący życia codziennego i czynności samoobsługowych, trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening aktywności i rozwijania zainteresowań. Beneficjenci będą również objęci wsparciem psychologa, doradcy zawodowego, fizjoterapeuty.

OPIEKA NOCNA - Pobyt w mieszkaniach treningowych będzie obejmował opiekę nocną w godzinach 22.00-6.00.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE – Metody i formy pracy dobierze psycholog i dostosuje do indywidualnych potrzeb danej osoby (rozmowa, obserwacja, testy itp.)

WSPARCIE DORADCY ZAWODOWEGO - Forma wsparcia: Indywidualne poradnictwo zawodowe. Spotkania mają na celu określenie potencjału zawodowego i zaznajomienie z pojęciem rynku pracy, pomoc w poruszaniu się po ofertach zatrudnienia, zwłaszcza po opuszczeniu mieszkania treningowego. Wsparcie w ramach doradztwa zawodowego jest wsparciem towarzyszącymi stanowi istotny element dla osiągnięcia niezależności, w tym również finansowej beneficjentów programu.

REWALIDACJA I AKTYWIZACJA RUCHOWA - Dostęp do formy wsparcia w postaci zajęć z fizjoterapeutą przyczyni się do utrzymania poziomu funkcjonowania na dobrym poziomie oraz do zwiększenia samodzielności. Dodatkowo, to co bardzo istotne, efektywna aktywizacja ruchowa jest niezbędna przy realizacji kompleksowego wsparcia w ramach zadania. Wsparcie indywidualne będzie dostosowane do możliwości i potrzeb beneficjentów i będzie to świadczenie udzielane przez fizjoterapeutę posiadającego doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Harmonogram działań projektowych